Category: Biografija (Biography)

Sort

Showing 1-25 of 174

Image for Trimdas Biografiska Vardnica

Trimdas Biografiska Vardnica

By: N/A

Price: $18.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1978

Seller ID: 004468

Condition: Very Good +


256pp. Illus. Vol.1 ( the first and only volume.) Satura parskati par organizacijam un uznemumiem ar adresem. ( 139-256) "... ir radusies vajadziba apzinat visus tos daudzos latviesus svesuma, kas kaut kada veida ir sabiedriska, saimnieciska, ka ari dazados kulturas laukos izvirzijusies musu sabiedribas izcilakas vietas. ---- Latvijas pedejos neatkaribas gados iznaca Z. Unama redakcija plasa biografiska vardnica "Es vinu pazistu" So biografisko vardnicu varam uzskatit par minetas vardnicas turpinajumu. " ( Izdevejs) View more info

Image for Dzives Supotnes   Atminas

Dzives Supotnes Atminas

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1979

Seller ID: 002480

Condition: Very Good +


167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) View more info

Image for Vidzemes Auna Zime   Olgerts Liepins Vesturiska Panorama

Vidzemes Auna Zime Olgerts Liepins Vesturiska Panorama

By: Akmentins Osvalds

Price: $24.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1974

Seller ID: 003621

Condition: Very Good +


" Nesen redaktora Osvalda Akmentina sakartojuma iznaca gramata Vidzemes auna zime. Ta ir gramata par Olgerta Liepina muza darbu un cinam, no ka vins nav vairijies agra jauniba, nevairas ari tagad ----Jurisprudences students budams, Latvijas sakuma gados, vins ar savu aso spalvu griez uz sevi lielo redaktoru un ari Saeimas viru uzmanibu. Redaktoriem vins patik, - "kungiem" nepatik. Driz vien vins klust par Saeimas notikumu, teatra, makslu redaktoru ipasi nacionalaja dienas avize Latvis, ko vada Arveds Bergs. So avizi pec 15. maija apversuma driz vien sledz. Viens no greku aziem ir Olgerts Liepi... View more info

Image for Lielais Kurzemnieks Amerika

Lielais Kurzemnieks Amerika

By: Akmentins, Osvalds

Price: $13.00

Publisher: Gauja 1980: 1984

Seller ID: 004545

Condition: Good +


301 pp. illus Spine shows . fine vertical creases, some light wear to cover, else a bright, tight, unmarked copy."Tikai no 1888. gada var sakt rekinat Amerikas latviesu vesturi pamatakmenus sai latviesu sabiedriskajai dzivei neliek neviens cits ka 1888. gada no Kurzemes iecelojusais latviesu galdnieks Jekabs Zibergs. Jau gadu pec ierasanas Bostona vins nodibina pirmo latviesu biedribu, kam driz seko dievkalpojumu un draudzes noorganizesana, un, materialajiem apstakliem uzlabojoties, vina iniciativa tiek nodibinats pirmais latviesu laikraksts Amerikas Vestnesis. Ari latvieu iecelotaju skaitam... View more info

Manai Tautai

By: Akuratere, Ieva, Amanda Aizpuriete, Daiga Mazversite

Price: $13.00

Publisher: Riga, Petergailis:

Seller ID: 000085

Condition: Very Good +


183pp. Very good, clean bright tight copy; lower front corner bumped. Photographs. Discography. "Ieva Akuratere ir musu valsts patriote un cinitaja, un tas izpauzas ari vinas dailrade ......Latvju tautas Balta Mate, Perkona trakojosa rokdiva, milas duetu un supuldziesmu dziedataja -" View more info

Image for Hipokrats Spiles  Jauna Arsta Dzives Posms

Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

By: Alksnis, Arveds

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags: 1980

Seller ID: 003965

Condition: Very Good +


322pp.A very good, clean, bright, tight copy. V.G. colour photofacsimili dj. " Otra pasaules kara gados neilgi katedru vadijusi profesora Jekaba Alksna dels Arveds Alksnis un Teodors Vitols.Tuvojoties padomju armijai, vini abi devas trimda. Arveds Alksnis savus arsta piedzivojumus un pardzivojumus krievu un vacu okupacijas rezimu apstaklos aprakstijis gramata "Hipokrats spiles" . Par so darbu vinam 1991. gada pieskirta Paula Stradina balva."(Rigas Stradina Universitate) View more info

Dzives Stasts Atminas Darbi

By: Alksnis, Jekabs Prof. Dr. Med

Price: $15.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1970

Seller ID: 000831

Condition: Very Good +


235pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy in clear dj. protector --galvena LU medicinas fakultates veidotaja, musu kirurgijas patriarcha prof. Dr. Med. Jekaba Alksna dzives stasts, gan savos gan citu vardos. Kara arsta piedzivojumi pirms un pec pirma pasaules kara... darba gadi gimenes un kolegu atminas. Profesora J. Alksna publikaciju saraksts. View more info

Image for Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

By: Andersons, Edgars Red

Price: $135.00

Publisher: Rockville, ALA Latviesu Instituts:

Seller ID: 004022

Condition: Very Good +


5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sejums - 1985. gada, 3. sejums - 1987. gada, 4. sejums - tikai 1990. gada. Vilcinoties ar katra nakosa sejuma izdosanu, informac... View more info

Image for No Kalpaka Priedes Lidz Minsterei Pulkvedim Vilim Janumam 75. Muza Gada Diena Veltiti Raksti

No Kalpaka Priedes Lidz Minsterei Pulkvedim Vilim Janumam 75. Muza Gada Diena Veltiti Raksti

By: Andrups, Janis

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zviedrijas Daugavas Vanagu Valdes Izdevums: 1968

Seller ID: 004472

Condition: Very Good +


78pp. illus. A very good, clean bright, unmarked copy. Autori: Janis Andrups, Karlis Lobe, Janis Rullins, Arnolds Apse, Vilis Hazners, Zigfrids Vitens, Olgerts Mazarkevics. " No latviesu virsniekiem Janums Otra pasaules kara laika ir visilgak bijis vienas un tas pasas vienibas prieksgala. --- Biezi norikots ar savu vienibu visriskantajas pozicijas - segt atkapsanos vai meklet izlausanas celu, vins iedves karaviriem palavibu, ka "vecais" vinus izvedis pat no visbezcerigaka ielenkuma. Vinam pietiek ari drosmes uznemties personigo atbildibu preteji pavelei lai saudzetu savus karavirus." View more info

Image for Zila Debess...Zelta Makoni

Zila Debess...Zelta Makoni

By: Aspazija

Price: $13.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1960

Edition: Second Edition

Seller ID: 004578

Condition: Very Good


229pp. Some faint ageing to front cover, else a very good clean, tight, unmarked copy. In original clear plastic protector Autobiografiska rakstura bernibas atminas. Skaistas Vidberga ilustracijas. " Aspazijas bernibas atminu dilogija "Zila debess zelta makonos" . Pirmala dala autore sirsnigi, aspratigi un iejutigi apraksta mazas, verigas meitenes visagrako bernibu, kas pavadita Zalenieku pagasta "Dauksu" majas, pirmos piedzivojumus un pardzivojumus, iepazisanos ar apkartejo pasauli, kura ir tik plasa un pilna parsteigumu, ar dabu tas dazado gadalaiku bagatiba, ka ari ar gramatu un iztele... View more info

Image for Auzans  Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam

Auzans Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam

By: Auzane - Vitolina

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1955

Seller ID: 004473

Condition: Very Good


39pp. A very good, clean unmarked copy. Pages uniformly yellowed. Rear cover has the detatchable publisher's send in flap. " Pec gen. Auzana rakstitam atminam un dokumentiem, Latv. Strelnieku pieminas izdevumiem, piederigo un cinas biedru vestulem un atminam" View more info

Image for Generalis Auzans  Iss Dzives Stasts

Generalis Auzans Iss Dzives Stasts

By: Auzane -Ticmane, Lidija

Price: $14.00

Publisher: Arnolda Ticmana Apgads: 1971

Seller ID: 002226

Condition: Very Good +


71pp. Illustrated . Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. " Pec generala Auzana rakstitam atminam, dokumentiem, Latviesu Strelnieku pieminas izdevumiem, cinas biedru vestulem un atminam" "Pec Latvijas okupacijas nesadarbojas ne ar padomju, ne ari nacistu varu." Included as bonus: " Auzans" by L Auzane-Vitolina Zelta Abele 1955. Sm. format; 39pp. Edited by A. Plensners; illustrated, good condition, yellowed. attractive cover. An interesting companion piece. View more info

Svetums Nav Grezniba Maksimiliana Kolbes Dzives Stasts

By: Babre, Janina

Price: $13.00

Publisher: 1973

Seller ID: 000786

Condition: Very Good +


254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisku izdevniecibu un radiostaciju. 1930. un 1936. gada devas misija uz Japanu, kur Nagasaki nodibinaja klosteri, kurs pardzivoja... View more info

Image for Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

By: Barkans, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds: 2001

Seller ID: 002633

Condition: Very Good ++


147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava ... View more info

Image for Pasvesture  Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2001

Seller ID: 004311

Condition: Very Good


314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atr... View more info

Image for Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2006

Seller ID: 004312

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. View more info

Image for Lizete Dzejniekam Lemta   Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts

Lizete Dzejniekam Lemta Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts

By: Bauere, Inguna

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2009

Seller ID: 003447

Condition: Very Good +


"287pp.Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Mums dota briniskiga iespeja izsekot Lizetes dzivei no bernibas, pirmajam milestibas jutam lidz pat pedejam dienam Karla Skalbes dzive. Grutuma un reizem vienatnibas Lizetes dzive bijis gana, bet turpat ari lepnums par savu viru tautas patiesi miletu dzejnieku un istenu Latvijas patriotu, prieks par berniem, radosi atklajumi tulkotajas darba. Patiesi un emocionali Inguna Bauere attelo gruto un garigi sapigo skirsanos no Latvijas. Tacu darbs un milestiba ir muzigi." (Latvijas Avize) View more info

Image for Es Dzivoju

Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Seller ID: 004243

Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atminu gramata, ta nav greksudze, ta ir milestîbas vestule dzivei,» par savu gramatu saka gleznotaja Biruta Baumane. «Esmu to... View more info

Pa Kronvalda Ata Pedam

By: Baumanis, Arturs

Price: $13.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds: 1975

Seller ID: 000198

Condition: Very Good


221pp. Very good, clean, tight copy. Photographs. Citati un citatu avoti. " Baumanis apluko ne vien Kronvalda personibu un darbibu, bet ari vina dedzigi aizstaveto ideju ietekmi pec vina aiziesanas." View more info

Krisjanis Barons Dzive Un Darbi

By: Baumanis, Arturs

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1984

Edition: Third Edition

Seller ID: 000578

Condition: Very Good +


432pp. illustrations. Dj. shows some wear to edges, else a clean, bright, tight copy. Tresais izdevums ir steriotipisks pirma izdevuma jauniespiedums papildinats ar personu alfabetisku raditaju. View more info

Image for Janis Jaunsudrabins

Janis Jaunsudrabins

By: Berzins, Arturs

Price: $18.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1952

Seller ID: 002078

Condition: Very Good +


295pp. Photographs. Bibliography of Jaunsudrabins literary works till 1952., Dj very good - a very good, clean, bright tight copy. "Kam kadreiz bus vajadziba, rakstit par Jaunsudrabinu, lietat biografisko modeli, tas bez sis monografijas neiztiks" "Berzina sarakstita Jaunsudrabina monografija ir realakais, cildenakais veids, ka atzimejam Baltas gramatas autora stavokli musu kultura--" (J. Rudzitis) View more info

Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs

By: Berzins, Alfreds

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1973

Edition: Second Edition

Seller ID: 000029

Condition: Very Good


358pp. In Latvian. Biography by one of his leading Ministers. Bibliography. Very good clean, tight copy, dj. clean and clear with some slight signs of wear at extremities. School graduation presentation inscription on ffe. " Vai Ulmanis bija bez kludam un personigam vajibam?....Starp sakuma un beigam dzivoja un darbojas Karlis Ulmanis, daudzkart parprasts un pulgots virs kuram latviesu tauta un Latvijas briviba bija visas vina razenas dzives saturs, jega un sutiba" (Autors) View more info

Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs

By: Berzins, Alfreds

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1974

Edition: Second Edition

Seller ID: 000081

Condition: Very Good +


358pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. Very good with some minor wear to extremities. Neat presentation inscription . " Mani pazinas un dazkart pat pilnigi svesi cilveki vestules atgadinajusi pienakumu rakstit Karla Ulmana biografiju.... neviens valstvirs nav bez kludam, neviena valsts iekarta nav tada, kas apmierinatu visus..." View more info

Image for Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

By: Berzins, Alfreds

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs:

Seller ID: 002998

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. A very good clean tight copy, dj. likewise, very good. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukusajiem apstakliem talredziga nostaja, gan atstastijumi par generala Bangerska un citu skumji absurdo naivumu Latvijas neatkaribas atjaunos... View more info

Image for Karlis Zarins Dzive Un Darba  Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

By: Berzins, Arturs

Price: $19.00

Publisher: London, Ruja: 1959

Seller ID: 002420

Condition: Very Good +


334pp. Bibliography. Dj enclosed in mylar covering, a very good, clean, tight copy. Prof. V. Tones gleznots portrets un 50 uznemumi. "Karlis Zarins ir virs, kura vardu piemin un atceras ar neviltotu cienu. 1918.gada 18.novembri vins bija vesturiska Latvijas valsts pasludinasanas akta dalibnieks un dazus menesus velak iestajas arlietu dienesta, kur lidz sava muza pedejai dienai, kopskaita 44 gadus, pasaizliedzigi kalpoja Latvijai un latviesiem. Kops 1933. gada julija vins bija sutnis Lielbritanija, bet kops 1940.gada 17.maija - Latvijas valdibas arkartas pilnavaru nesejs. Pildot Latvijas vals... View more info