Category: Maksla (Art)

Sort

Showing 1-25 of 88

Image for Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

By: Alsupe, A; Kargane A.

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1988

Seller ID: 001971

Condition: Very Good +


220 pp. Extensively illustrated with colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvian folk art -- including weaving, embroidery, ceramics, jewelry, woodwork.. Brief summary in German and Russian. "Gramata paraditi tautas lietiskas makslas meistaru izstradajumu zanri. Illustrativa materiala ietverti galvenie prieksmetu tipi un popularakie varianti. View more info

Image for Maksla Un Dzive Trakats Par Glezniecibu

Maksla Un Dzive Trakats Par Glezniecibu

By: Arvaldis, Girts

Price: $15.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1968

Seller ID: 002212

Condition: Very Good


294pp. 14pp. illus Bibliography. Afterword by Juris Soikans. Ex Libris. Some small neat library stamps and book pocket, else a very good, clean, bright, tight, barely read copy."Si gramata ir radusies divkarsa trimdas zime. Tas autors uztur dzivas tas politiskas un aistetiskas atzinas, ar kuram vins devies svesuma, kur nonacis, vins dzivo gariga trimda, jo nespej parlekt tai kulturas plaisai, kas rupnieciski attistito Vakareiropas makslas dzivi skir, no pastorala, zemnieciska kulturas skatijuma neatkarigaja- Latvija --- Arvaldis maksla atzist pozitivismu, aizstav parbauditu pilsonisku kul... View more info

Image for Gara Pupa  Bernu Dzejas Diena  Astotais Gads

Gara Pupa Bernu Dzejas Diena Astotais Gads

By: Auseklis, U (ldis )

Price: $12.00

Publisher: Riga, Spriditis: 1991

Seller ID: 003715

Condition: Very Good +


138pp. Cover and 13 illustrations by N. Strunke. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. "Pirmoreiz saja "Garaja Pupa" ievietota apjomiga trimdas latviesu dzejnieku bernu dzejolu kopa. Te ir Janis Jaunsudrabind un Karlis Skalbe, Veronika Strelerte yn Andrejs Eglitis, Zinaida Lazda un Fricis Dziesma, Veltta Toma un Astride Ivaska, Valda Dreimane un Selga Silkalna. Mara Gulena un Juris Kronbergs ---" ( Sakartotajs) View more info

Image for Es Dzivoju

Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Seller ID: 004243

Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atminu gramata, ta nav greksudze, ta ir milestîbas vestule dzivei,» par savu gramatu saka gleznotaja Biruta Baumane. «Esmu to... View more info

Gleznas Painting Auseklis Bauskenieks

By: Bauskenieks, Auseklis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Jana Seta: 1990

Seller ID: 000118

Condition: Very Good


92pp. Cover shows some very light wear. 32 full page colour reproductions, numerous bw. reproductions. Makslinieku deve par vienu no latviesu laikmetigas makslas patriarhiem un avangardistiem. "Bauskeniekam piemit savdabigs rokraksts, kur sasaucas sirrealisma un naivas makslas stilistika." Ievadu rakstijis pats Bauskenieks View more info

Image for Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

By: Bebru Juris ( Juris Bebris )

Price: $10.00

Publisher: Riga, ?: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 003063

Condition: Very Good +


94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) View more info

Image for Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

By: Birzgalis, Reinis (illustrator)

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds: 1971

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 003139

Condition: Very Good +


167pp. Facsimili of the 1942 edition. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) View more info

Image for Illustreta Vardnica Latviski Angliski Vaciski 1947

Illustreta Vardnica Latviski Angliski Vaciski 1947

By: Blese, Ernests, Curiskis, Harijs, Vidbergs,Sigismunds

Price: $11.00

Publisher: Stuttgart, Dzenis Un Curiskis: 1946

Edition: First Edition

Seller ID: 004149

Condition: Very Good


83pp. Avery good copy, uniformly aged. In Latvian. Although the illustrations by Vidbergs are now dated they still remain quite appealing. This little dictionary and grammar is published because of the urgent need to improve the language of Latvians in German and English speaking countries. View more info

Image for Dictionary Latvian - French - Spanish (Illustrated By Vidbergs Trilingual)

Dictionary Latvian - French - Spanish (Illustrated By Vidbergs Trilingual)

By: Blesse, A (Ernests)

Price: $18.00

Publisher: Latvju Gramata: 1975

Edition: Second Edition

Seller ID: 004060

Condition: Fine


112pp. FINE. 25 pages of illustrations by Vidbergs. Revised edition. Originally published in 1948. Vidberg's charming illustrations capture the fashions and technology of the 40's. Famous for his female nudes, Vidbergs includes a pair in this dictionary's opening illustration. The dictionary itself still remains fundamentaly quite useful and illustrations quaintly attractive. View more info

Image for Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

By: Brancis, Maris

Price: $15.00

Publisher: [ Riga ], Apgads Mantojums 2006: 2006

Seller ID: 004353

Condition: As New


132pp. As new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Prikule Oga) View more info

Image for Saules Teiksma Saules, Saulesmeitu, Dievadelu, Meness, Zvaigznu Dainu Sakartojums Un Apcerejums

Saules Teiksma Saules, Saulesmeitu, Dievadelu, Meness, Zvaigznu Dainu Sakartojums Un Apcerejums

By: Brastins, Ernests

Price: $28.00

Publisher: Cleveland, Apgads Mara: 1977

Seller ID: 003759

Condition: Very Good +


221pp. Numerous b&w reproductions of corresponding Latvian art: Jekabs Bine; Osvalds Grins; Augusts Kopmanis; Stepans Bercs; Arvids Brstins; Gundega Cenne; Evalds Dajevskis; Visvaldis Reinholds; Oto Grunde; Janis Kalmite; Janis Silins; Eduards Dzenis;Arnolds Simanis; Mara Grina;Aija Aruma;Janis Pontags; Karlis Freimanis, Gustavs Skilters, Hilda Vika; Janis Plepis; Eduards Liedeskalnins;Stepans Bercs; Janis Audrins; Augusts Annus ---- and others."Seit par Saules teiksmu izlietotas tikai dainas un dainu zinas, jo tas dod pareizako, patiesako un nemaldigako atbildi uz visiem jautajumiem.... U... View more info

Image for Spriditis Pasaka Septinos Telojumos

Spriditis Pasaka Septinos Telojumos

By: Brigadere, Anna

Price: $12.00

Publisher: Merbeck, Jauna Varda Apgads: 1947

Seller ID: 004411

Condition: Very Good


68pp. with seven full page colour illustrations by Dajevskis. These illustrations are differnt from those of his later contribution to the same title published more than thirty years later. Previous ownership on title page. A very good, clean unmarked copy. ". During the years in Germany, I worked with him (Skrastins) as an illustrator and graphic designer. Skrastins published Spriditis, a play by the distinguished Latvian playwright Anna Brigadere. The book included seven color plates of my own set designs." ( E. Dajevskis ) View more info

Image for Krasu Vara

Krasu Vara

By: Brivkalns, Alberts

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 001574

Condition: Very Good +


237pp. Illustrated. A very good clean tight, bright copy. Gramata par Jani Kugu " Lieku reizi redzam autoritara prezidenta laika audzinasanas un sabiedrisko parazu iespaidu. Sai gadijuma to var saprast, jo autors sava laika stradajis Rakstu un Makslas kamera. Tacu sie latviesu emigracijas dzivei tipiskie sabloni nebut neaizeno Alberta Brivkalna atminu materiala vertibu. Par vina pulem tas uzrakstit katrs, kam interese latviesu telotajas makslas psichologiskie un vestures aspekti, bus autoram pateicigs." (I. Bite) View more info

Image for Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules

Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules

By: Brusa Mitforda, Miranda ( Miranda Bruce Mitford )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1998

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002869

Condition: Very Good ++


128 pp. Profusely illustrated in colour, Originaly published in English by Dorling Kindersley as The Illustrated Book of Signs and Symbols. "Celvedis pa noslepumaino zimju un simbolu pasauli, bagatigs informacijas avots visdazaqdakiem lasitajiem. Izskaidro nozimi un izcelsanos vairakiem tukstosiem simbolu. Ietver daudzu pasaules kulturu makslas, religijas un folkloras zimes un simbolus." ( Izdevejs) View more info

Image for No Vienas Puses Ta Refleksijas Par Makslu Trimda, Latvija Un Pasaule

No Vienas Puses Ta Refleksijas Par Makslu Trimda, Latvija Un Pasaule

By: Bulmanis, Nikolajs

Price: $22.00

Publisher: Riga, Mansards: 2010

Seller ID: 002875

Condition: Almost As New


535pp. Colour reproductions . Almost as new. Gramata rakstus par trimdas makslu papildina gleznu, grafiku un citu makslas darbu reprodukcijas.Makslas kritika Nikolaja Bulmana eseju izlasi -- sastadijusi un redigejusi makslas zinatniece Gundega Cebere. Gramata nak klaja serija ""Trimdas maksla rakstos un attelos". "Ja lidz sim uzskatiju Bulmani galvenokart par makslas kritiki, tad, parlasot vairakus "Jaunas Gaitas" numurus, redzu, ka tur ir daudz kas vairak. Bulmanis raksta isas, briziem tiri romantiskas esejas, kuras vins sauc par refleksijam - lielako tiesu par makslu, bet ne vienmer," Bulma... View more info

Mana Paradize

By: Caks, Aleksandrs

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1951

Seller ID: 004467

Condition: Very Good +


155pp. Top of covers neatly sunned. Trimda author's Aina Zemdega's copy with her sig. and small accesion number. A very good, clean, tight unmarked copy. 16 illustrations by Niklavs Strunke in colour, 8 monochrome. An atractive, clean, bright, tight copy. Slipcase likewise in exemplary condition "Krajums "Mana paradize" veltits nostalgiskam atminam no Caka "paradizes" izzudosajam Rigas nomalem, kuras aizriteja vina berniba. Tas apvieno A. Caka milas lirikas skaistakos paraugus, kurus caurvij gaisa, smeldziga noskana un raksturiga Caka telainiba. Krajumu rotas 16 originalas Niklava Strunkes ... View more info

Image for Starpa Dzejoli Kokgriezumi

Starpa Dzejoli Kokgriezumi

By: Cedrina, Inara

Price: $14.00

Publisher: Porter, Roast Pigeon Press: 1979

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001802

Condition: Very Good


103pp. Illustrated with b&w engravings by the author, Some very slight spotting to rear cover, else a very good, clean, tight SIGNED copy. Pazistama ari ka vispusiga maksliniece, kokgriezeja un grafike, vina ir publicejusi savus dzejolus un isprozu periodika un divas antologijas un ir seviski pieversusies tulkosanai, iegudama Kolumbijas Universitates atzinibu par V. Belsevicas dzejolu tulkojumiem un publicedama savus atdzejojumus daudzos literaros izdevumos. Vina ir jau izdevusi divvalodu gramatinu ar Astrides Ivaskas dzejas tulkojumiem (At the Fallow's Edge, 1981) un Alberta Bela romanu ang... View more info

Janis Kuga

By: Cielava, Skaidrite

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1992

Seller ID: 001126

Condition: Very Good +


173pp. Illustrated with many colour and b&w photographs of Kugas work. A very good, clean, bright, tight copy. " Monografija veltita latviesu nacionalas scenografijas pamatlicejam, Latvijas Makslas Akademijas profesoram Janim Kugam ( 1878- 1969) Liels ir makslinieka devums 20-30 gadu latviesu operas un dramatisko teatru skatuves ieterpu bagatinasana." ( Zinatne) View more info

Donalds Daks Jubilejas Komiksu Gramata

By: Disney, Walt

Price: $15.00

Publisher: Riga, Egmont Latvija: 2004

Seller ID: 001445

Condition: Almost As New


79pp. No Danu valodas tulkojusi Egita Dardeta Almost as new condition. "Par godu slavena pilena Donalda Daka dzimsanas dienai izdevnieciba "Egmont Latvija" laidusi klaja gramatu "Donalds Daks. Jubilejas komiksu gramata". saja krajuma - 7 aizraujosi stasti no Donalda dzives. View more info

Image for Lielais Memais Filmu Zurnalista Piezimes

Lielais Memais Filmu Zurnalista Piezimes

By: Eglitis, Anslavs

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 004095

Condition: Very Good +


334pp. Photographs. A very good +, clean, tight copy, dj likewise, very good+ .. "Anslava Eglisa skats uz kino. Gramatas pamata bagatigs kino vestures atspogulojums. Gramata ir veiksmigs ieguvums, ikvienam kino milotajam un interesantam. Stastits ne tikai par kino Latvija un Riga, bet ari pasaule, jeb precizak ASV, kur uz dzivi, rakstnieks parcelas 1950.gada." ( Etceterum) xx View more info

Image for Janis Muncis

Janis Muncis

By: Eglitis, Anslavs; Muncis, Zuzanna

Price: $20.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads The River Hill Press: 1961

Seller ID: 001521

Condition: Very Good +


24pp. + 11 tipped in colour plates including Muncis's self portrait 18 seperate b&w full page illustrations. Three page introductory essay in English. Dj shows some age fading, and some very light spotting, Front dj cover hasa small neat closed tear. , else a very good, clean, tight, bright copy. Anslava Eglisa un Zuzzanas Muncis apcerejumi "Janis Muncis (1886-1955) ir viena no nozimigakajam un spilgtakajam latviešu teatra personibam -- spožus starptautiskus panakumus guvis ka scenografs --Janis Muncis 20 gadus ir bijis Latvijas zimolvedis Eiropa un pasaule. Šodien Latvijai nav... View more info

Image for Citada Riga

Citada Riga

By: Fedirka, Kestutis

Price: $19.00

Publisher: Kaunas, Baltoprint: 2013

Seller ID: 004237

Condition: New


120 pp. FINE In original sealed shrinkwrap. An attractive arial overview of the City of Riga and its immediate surroundings taken from helicopters and drones by the photographer. Numerous full page colour illustrations Text in Latvian English and Russian. "The uniqueness of these photos will let you feel the pulse of the city---" View more info

Image for Publishing and Book Design in Latvia 1919 - 1940: A Rediscovery.

Publishing and Book Design in Latvia 1919 - 1940: A Rediscovery.

By: Fraser, James, H.

Price: $54.00

Publisher: Riga, Neputns: 2014

Edition: First Edition

Seller ID: 004242

Condition: Fine


336pp. Profusely illustrated. NEW. "Using over 700 color images of illustrated book covers and wrappers, this book presents a fascinating view of the remarkable, and as yet unheralded, creativity which characterized publishing and book design in Latvia between the World Wars. -- This visual exploration of a rapidly vanishing chapter in 20th century publishing history is given context by an overview of the historic book culture of interwar Latvia, giving special attention to company histories, the often colorful careers of prominent designers, artists, and publishers, as well as how the pol... View more info

Image for Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.

Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.

By: Galvanovska, Ilona et al.

Price: $20.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 003171

Condition: Almost As New


[256] pp. 500 illustrations. Printed in East Germany. Profusely illustrated in colour. Text in Latvian, English, German and Russian. In an attractive illustrated slipcase.. An excellent introduction to the Museum's collection and to the History of Riga. "The Museum of the History of Riga and Navigation is a remarkable collection including about 400,000 articles of artistic and historic value. The present edition gives an insight into the treasure-house of the Museum and acquaints the reader with the history of Riga." (Publisher) Heavy book, over 1kg. View more info

Image for Latviesu Makslinieki Australija. Latvian Artists in Australia

Latviesu Makslinieki Australija. Latvian Artists in Australia

By: Gauja, M(artins) Edited By.

Price: $25.00

Publisher: Sydney, Society of Latvian Artists in Australia: 1979

Seller ID: 004458

Condition: Very Good ++


276pp. Profusely illustrated. Presentation inscription on front free endpaper from Australian Latvian artists to the recipient, else an attractive, very good, bright, tight copy. Dj. likewise very good.. More than 100 artists represented, each with at least 1 or more colour photograph of their work. Brief profile of each artist. Dual language Latvian- English edition."--ikviens no gramata apzinatiem maksliniekiem ir piedalijies vairak vai mazak nozimigas makslas izstades. --- Visi kopa, gan jauni, gan veci, gan sekmigi, gan ne tik sekmigi., vini veido to latviesu etniskas grupas individu vi... View more info