Archivs Raksti Par Latviskam Problemam Vols 1-31 with Index Volume

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $165.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


31vols + Index volume to vols 1-30. All very good, clean, bright, tight. "Sava laika kritikis Janis Rudzitis raksturoja latviesu drukato vardu trimda; ta raditajus un izplatitajus ar vardkopu "apbrinojama vitalitate un radosa darba varoniba". Sie vardi visa pilniba attiecinami uz Australija kops 1960. gada publiceto gadskartejo izdevumu Archivs un ta ilggadigo redaktoru, tautsaimnieku un vesturnieku, Melburnas Universitates profesoru Dr. Edgaru Dunsdorfu Trimdas vestures petniekiem, tapat ka parejiem interesentiem, darbu daudzkart atvieglo Archiva lidz sim pedejais, 1992. gada nogale klaja laistais 31. sejums (Melnburna, 216 lp.) - ieprieksejos trisdesmit sejumos ieklauto materialu raditajsejums, kur redaktors pats dod vispirms konspektivu, liela mera vesturisku parskatu par katru Archiva sejumu. No parspiestajam atsevisko sejumu titullapam un satura raditajiem paveras informacijas bagatiba - no makslas, muzikas, literaturas, vestures, valodniecibas, zinatnes un technikas lidz izglitibai, folklorai, teatrim un gramatniecibai; no politikas, demografijas, diplomatijas, tautas veselibas un baznicas lidz dazdazadam sabiedriskam rosmem, saimniecibai, Baltijas zeltam, karaviriem un pensionariem." ( Rolfs Ekmanis) Heavy set. Additional postage required. Please contact seller for best shipping arrangements.

Title: Archivs Raksti Par Latviskam Problemam Vols 1-31 with Index Volume

Author Name: Dunsdorfs, Edgars

Categories: Latvian (All Categories)), Pardomas/Esejas (Reflections/Essays),

Edition: Various

Publisher: Melbourne, Various:

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 004459

Keywords: Latvian Trimda Annual Essays