Tautiskie Centieni

By: Kronvalds, Atis

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very good ++


63pp. A very good ++ clean, unmarked copy. No. 32/33 Latviskai Skolai "1872 sarakst?jis broš?ru “Nationale Bestrebungen” (latviski tulkota “Tautiskie centieni”, 1887), kur? atsp?koja v?cu publicistu apgalvojumu, ka nav latviskas izgl?t?bas un izgl?totu latviešu, l?dz ar to tr?kst pamata, uz kura var?tu att?st?ties latviešu kult?ra. Par nacion?l?s kult?ras pamatu Kronvalds izvirz?ja valodu un latviešu skolas, to att?st?šanu uzskat?ja par svar?g?ko uzdevumu." (Letonica)

Title: Tautiskie Centieni

Author Name: Kronvalds, Atis

Categories: Pardomas/Esejas (Reflections/Essays),

Publisher: Riga, Valters un Rapa: 1935

Binding: Paper

Book Condition: Very good ++

Seller ID: Riga 16u

Keywords: Latvian National Awakening