Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Biografija (Biography)

 - 135 items found in your search
Biografija (Biography)

Click on Title to view full description

 
Dzives Supotnes   Atminas, Aizsilnieks, Arnolds
1 Aizsilnieks, Arnolds Dzives Supotnes Atminas
Stockholm Daugava 1979 Hard Cover Very Good + 
167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Vidzemes Auna Zime   Olgerts Liepins Vesturiska Panorama, Akmentins Osvalds
2 Akmentins Osvalds Vidzemes Auna Zime Olgerts Liepins Vesturiska Panorama
Waverly Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
" Nesen redaktora Osvalda Akmentina sakartojuma iznaca gramata Vidzemes auna zime. Ta ir gramata par Olgerta Liepina muza darbu un cinam, no ka vins nav vairijies agra jauniba, nevairas ari tagad ----Jurisprudences students budams, Latvijas sakuma gados, vins ar savu aso spalvu griez uz sevi lielo redaktoru un ari Saeimas viru uzmanibu. Redaktoriem vins patik, - "kungiem" nepatik. Driz vien vins klust par Saeimas notikumu, teatra, makslu redaktoru ipasi nacionalaja dienas avize Latvis, ko vada Arveds Bergs. So avizi pec 15. maija apversuma driz vien sledz. Viens no greku aziem ir Olgerts Liepins. Vins pariet stradat par atbildigo redaktoru dienas avize Pedeja Bridi. Vins nevareja rimties ar humoru un satiru ielekt "kungiem" acis. Ari so avizi driz sledza. Olgerts Liepins atstaja Rigu un aizgaja atpakal uz teva majam Maliena un tur pavadija lidz 1938. gadam, kad vinu "apzeloja". ( Janis Klidzejs) ----- Par zurnalistu O.Liepinu, cenzuru un latviesu presi peckara gados beglu nometnes, plasu informacijas klastu ir sarakstijis Osvalds Akmentins gramata "Vidzemes auna zime. Olgerts Liepins vesturiska panorama" " ( Z. Daskevica) Heavy book. Additional postage. Please contact seller for best rates. xx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Lielais Kurzemnieks Amerika, Akmentins, Osvalds
3 Akmentins, Osvalds Lielais Kurzemnieks Amerika
Gauja 1980 1984 Trade Paperback Very Good + 
301 pp. Photographs. A very good, bright, tight, unmarked copy."Tikai no 1888. gada var sakt rekinat Amerikas latviesu vesturi pamatakmenus sai latviesu sabiedriskajai dzivei neliek neviens cits ka 1888. gada no Kurzemes iecelojusais latviesu galdnieks Jekabs Zibergs. Jau gadu pec ierasanas Bostona vins nodibina pirmo latviesu biedribu, kam driz seko dievkalpojumu un draudzes noorganizesana, un, materialajiem apstakliem uzlabojoties, vina iniciativa tiek nodibinats pirmais latviesu laikraksts Amerikas Vestnesis. Ari latvieu iecelotaju skaitam aizvien vairak pieaugot, Bostona patur savu lomu ka sabiedrisks un kultura-s latviesu centrs. Tur savukart liela nozime ir tiesi Ziberga darbibai. Diemzel, jau ap gadu simtenu main,u sakas latviesu skelsanas un naidosanas 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Akuratere, Ieva, Amanda Aizpuriete, Daiga Mazversite Manai Tautai
Riga Petergailis Hard Cover Very Good + 
183pp. Very good, clean bright tight copy; lower front corner bumped. Photographs. Discography. "Ieva Akuratere ir musu valsts patriote un cinitaja, un tas izpauzas ari vinas dailrade ......Latvju tautas Balta Mate, Perkona trakojosa rokdiva, milas duetu un supuldziesmu dziedataja -" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Auzans  Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam, Auzane - Vitolina
5 Auzane - Vitolina Auzans Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam
Stockholm Zelta Abele 1955 Paper Cover Very Good 
39pp. A very good, clean unmarked copy. Pages uniformly yellowed. Rear cover has the detatchable publisher's send in flap. " Pec gen. Auzana rakstitam atminam un dokumentiem, Latv. Strelnieku pieminas izdevumiem, piederigo un cinas biedru vestulem un atminam" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Generalis Auzans  Iss Dzives Stasts, Auzane -Ticmane, Lidija
6 Auzane -Ticmane, Lidija Generalis Auzans Iss Dzives Stasts
Arnolda Ticmana Apgads 1971 Hard Cover Very Good + No Jacket 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
71pp. Illustrated . Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. " Pec generala Auzana rakstitam atminam, dokumentiem, Latviesu Strelnieku pieminas izdevumiem, cinas biedru vestulem un atminam" "Pec Latvijas okupacijas nesadarbojas ne ar padomju, ne ari nacistu varu." Included as bonus: " Auzans" by L Auzane-Vitolina Zelta Abele 1955. Sm. format; 39pp. Edited by A. Plensners; illustrated, good condition, yellowed. attractive cover. An interesting companion piece. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Babre, Janina Svetums Nav Grezniba Maksimilianaaria Kolbes Dzives Stasts
1973 Hard Cover Very Good + No Jacket Benjamins Ancans (Ccover) 
254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisku izdevniecibu un radiostaciju. 1930. un 1936. gada devas misija uz Japanu, kur Nagasaki nodibinaja klosteri, kurs pardzivoja atombombardesanu un darbojas vel sodien." (Vikipedia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim, Barkans, Juris
8 Barkans, Juris Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 2001 Paper Cover Very Good ++ Juris Barkans 
147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava jauniba. Beidzis Francu liceju, runaja francu, vacu un krievu valoda, ari latgaliski. Jaunibas skurbuma apvaldigaks, ramaks. Varbut vina nosvertiba bija ta, kadel vinam uzticejas, ticeja un cienija. Vins bija labs puika, taisnigs un patiess, un taisnigi ari vina rakstitie vardi.." (N. Romanovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Krisjana Barona Atminas, Baron Lina
9 Baron Lina Krisjana Barona Atminas
Gaujas Apgads 1981 Second Edition Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nododu sis Atminas atklatiba." (VEDEKLA) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pasvesture    Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu, Bastjanis - Krasts, Ilmars
10 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu
Riga Liktenstasti 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some light edgewear. Paper begining to show uniform ageing. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu aprindas, un ta ari vairakas lappuses veltitas saietiem, kur figure Velta Snikere, Ingrida Viksna , Andrejs Johansons, Valts Grevins un ari jau savu vietu musu literaturas elite nodrosinajusie Eglisi (Anslavs un Andrejs), Ilona Leimane, Caks, Adamsons. Par katru Bastjanim ir savs butisks vertejums" ( G. Zvejnieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pasvesture  Beglu Gaitas Un Trimda Amerika, Bastjanis - Krasts, Ilmars
11 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika
Riga Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good 
314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atrodama bagatiga viela petijumiem par trimdinieku savstarpejam attieci-bam un mijiedirbi ar vietejiem darba devejiem un kolegiem. Tapat vertigi ir vienreizejie pazistamu personu raksturojumi - gan ka dokumentacija, gan tiri cilvecigas zinkares del. Un visbeidzot, Pasvesture ir ari nostalgisks celojums pagatne. Tai pagatne, kur, par spiti kara briesmam un trimdas pirmo gadu grutumiem, bija tik daudz gaisu brizu un tik daudz neviltota, aizrautiga prieka." ( Nora Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules, Bastjanis - Krasts, Ilmars
12 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules
Riga Liktenstasti 2006 Pictorial Cover Very Good + 
Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Lizete Dzejniekam Lemta   Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts, Bauere, Inguna
13 Bauere, Inguna Lizete Dzejniekam Lemta Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts
Riga Lauku Avize 2009 Paper Cover Very Good + 
"287pp.Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Mums dota briniskiga iespeja izsekot Lizetes dzivei no bernibas, pirmajam milestibas jutam lidz pat pedejam dienam Karla Skalbes dzive. Grutuma un reizem vienatnibas Lizetes dzive bijis gana, bet turpat ari lepnums par savu viru tautas patiesi miletu dzejnieku un istenu Latvijas patriotu, prieks par berniem, radosi atklajumi tulkotajas darba. Patiesi un emocionali Inguna Bauere attelo gruto un garigi sapigo skirsanos no Latvijas. Tacu darbs un milestiba ir muzigi." (Latvijas Avize) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Baumanis, Arturs Krisjanis Barons Dzive Un Darbi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Third Edition Hard Cover Very Good + Good + Ilmars Rumpeters 
432pp. illustrations. Dj. shows some wear to edges, else a clean, bright, tight copy. Tresais izdevums ir steriotipisks pirma izdevuma jauniespiedums papildinats ar personu alfabetisku raditaju. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Baumanis, Arturs Pa Kronvalda Ata Pedam
Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1975 Hard Cover Very Good 
221pp. Very good, clean, tight copy. Photographs. Citati un citatu avoti. " Baumanis apluko ne vien Kronvalda personibu un darbibu, bet ari vina dedzigi aizstaveto ideju ietekmi pec vina aiziesanas." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Sigismunds Vidbergs, Berzina, Marita
16 Berzina, Marita Sigismunds Vidbergs
Riga Neputns 2015 Paper NEW 4to. 
123pp. Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpretations of erotic motifs, retaining a classical sense of measure even when addressing very risqué themes. The imagery he created places him among Latvia’s most important Art Deco artists. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Janis Jaunsudrabins, Berzins,  Arturs
17 Berzins, Arturs Janis Jaunsudrabins
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
295pp. Photographs. Bibliography of Jaunsudrabins literary works till 1952., Dj very good - a very good, clean, bright tight copy. "Kam kadreiz bus vajadziba, rakstit par Jaunsudrabinu, lietat biografisko modeli, tas bez sis monografijas neiztiks" "Berzina sarakstita Jaunsudrabina monografija ir realakais, cildenakais veids, ka atzimejam Baltas gramatas autora stavokli musu kultura--" (J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
358pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. Very good with some minor wear to extremities. Neat presentation inscription . " Mani pazinas un dazkart pat pilnigi svesi cilveki vestules atgadinajusi pienakumu rakstit Karla Ulmana biografiju.... neviens valstvirs nav bez kludam, neviena valsts iekarta nav tada, kas apmierinatu visus..." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
19 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Second Edition Hard Cover Very Good Good + 
358pp. In Latvian. Biography by one of his leading Ministers. Bibliography. Very good clean, tight copy, dj. clean and clear with some slight signs of wear at extremities. School graduation presentation inscription on ffe. " Vai Ulmanis bija bez kludam un personigam vajibam?....Starp sakuma un beigam dzivoja un darbojas Karlis Ulmanis, daudzkart parprasts un pulgots virs kuram latviesu tauta un Latvijas briviba bija visas vina razenas dzives saturs, jega un sutiba" (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni, Berzins, Alfreds
20 Berzins, Alfreds Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni
Brooklyn, NY Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Fair Harijs Gricevics (cover) 
327pp. Photographs. A very good clean tight copy with damaged dj: back pannel has missing piece and wear to extremities. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukusajiem apstakliem talredziga nostaja, gan atstastijumi par generala Bangerska un citu skumji absurdo naivumu Latvijas neatkaribas atjaunosanai Hitlera Vacijas drupas. (V. Pelecis) xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie