Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1101 Rudzite, Anta Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas
Riga Zvaigzne ABC 1993 Trade Paperback Very Good + 
414pp. A very good, clean, tight copy. Latvju tautas tikumu maciba ir viens no tiem avotiem, kas laus parvaret garigo krizi, palidzes attirities no svesam ietekmem un atgriezsties pie savam saknem, nedzivot tikai sodienai, bet spet ari spriest un rikoties ---" ( a. Rudzite) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1102 Rudzitis Janis Starp Provinci Un Eiropu
Vasteras Ziemelblazma 1971 Linen Very Good + 
256pp. A very good, clean, bright, tight copy. Interesantaka nodala, man skiet, Rudzisa darbu izlase ir ta, kura sakopoti Rudzisa parskati par trimdas literaturas attistibu un izredzem. -- Otra interesanta nodala gramata ir ta, kura Rudzitis skice dazu ieverojamu latviesu dzejnieka portretus - no atminas, no noklausita. Raksts "Karlis Skalbe vacu gada" ir katram pasam jaizlasa." (G. Irbe) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1103 Rudzitis Janis Talos Celos, Savos Laudis Celojumu Piezimes Un Verojumi
Copenhagen Ziemelblazma Janis Abucs 1973 Very Good + Very Good + Ilze Straustina (cover) 
190pp. A very good clean bright, tight copy Trimda J. Rudzitis kluva par vienu no sistematiskakajiem un prasigakajiem literaturas vertetajiem, savas publikacijas kopuma sniedzot samera pilnigu parskatu par literaturas attistibu svesatne " Visos savos braucienos, lai ari to noluks butu bijis kads budams, Janis Rudzitis ar asu skatu veroja katras zemes un tas iedzivotaju ipatnibas ---Bet par visu vairak vins loti uzmanigi sekoja latviesu trimdinieku dzivei sais zemes, veroja, ka si dzive parveidojas, gan materiala, gan gariga plaksne --"" (O.Sprogere) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1104 Rudzitis Janis Raina Ritmi Formas Studija
Vesteras Ziemelblazma Janis Abucs 1958 Hard Cover Very Good + 
127pp. Scarce 600 copies. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Teoretikim Raina versificacija ir interesanta viela, kuras petisana, vispirms, protams, pievers uzmanibu si dzejnieka darbu aistetiskajiem elementiem. Bet bez tam iedzilinasanas Raina pantu visanas maksla viegli saistas ar svarigiem faktiem musu dzejas formu vesture un latviesu versifikacijas ipatnibas." (Autors) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1105 Rudzitis Janis (Comp.) Kara Dainas
Riga Zelta Abele 1943 Paper Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
126pp. A very good copy. Small numeric notation on cover. Cover, title page and several full page woodcuts by noted master J Plepis. Publication indicative of the war effort in Latvia. Has wartime stamp on ffe. - "Si gramata ir tautas velte Tev un citiem latviesu karaviriem. Jo vairak to izlasis jo vertigaka ta klus - tapec saudze to! Latviesu karaviru palidziba." Sarkatojis un redigejis Janis Rudzitis. Jana Plepja gravejumi koka. Miksti papira vaki ar baltu un melnu. Uz vaka zimejums; vairogs, zobens, tris rudzu varpas un gramata. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1106 Rudzitis, Helmars Manas Dzives Dekas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good 
269 pp. With a listing of Gramatu Draugs authors, translators and illustrators. A couple of very small closed tears to dj, else a very good clean, tight, bright copy. "Gramatu Drauga" raditajs un izveidotajs (Helmars Rudzitis) " bija liels fantasts un aktivs dzives sapnotajs ar gauzi nerealam idejam. "Sads... raksturojums atrodams kada no Marisa Vetras atminu gramatam, un persona, kam tas veltits, ir vina draugs Helmars Rudzitis. Rudzisa liecibas par savu laiku ir interesantas un vertigas, bet tas nav jauztver ka absoluta patiesiba." (Gunars Zvejnieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1107 Rudzitis, Janis Raksti
Vasteras Ziemelblazma 1977 Hard Cover Very Good Good 
923pp. A very good, clean, tight copy. Dj worn at edges but enclosed in protective mylar cover. Small, neat ownership sticker on front free endpaper. Compioled by Ofelija Sprogere. "Janis Rudzitis maceja isi, kodoligi definet apcereta rakstnieka ipatnibas un vietu musu literatura, un ar analizes palidzibu tuvoties ta darba dzilakajai butibai." ( O. Sprogere)Heavy book. Over 1kg. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1108 Rudzitis, Jazeps Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.
Riga Zinatne 2006 Pictorial Hardcover As New 
180pp. Fine. As new. Unread. "Jazeps Rudzitis ir gan folklorists, gan literaturzinatnieks, gan ari dzejnieks. Gramata apkopots Jazepa Rudzisa individua-ajas un kolektivajas folkloras ekspedicijas, lauka petijumos savaktais materials par sastaptajiem spilgtakajiem teicejiem, vinu stastisanas manieri, veidu, ka vin, kontaktejas ar klausitaju.Izdevums atspogulo folkloras petnieka pieredzi vairak neka divdesmit piecu gadu garuma (1950-1970. Tradicionalaja kultura tam ir unika-a vertiba, jo klasiskas folkloras teiceju vairs nav, izmainijusies folkloras zanri, paši staastitaji, klausitaji, vide. Kaut ari darbs ielogots zinatniska stila un terminologijas precizitate, tas vienlaikus ir aizraujoss celojums Jazepa Rudzisa veikto peti-umu pasaule. Prieksva-rdu "Tradicijas speks" sarakstijusi prof. Janina Kursite." (izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1109 Ruke -Dravina, Velta No 5 Menesiem Lidz 5. Gadiem
Stockholm The Baltic Scientific Institute in Scandinavia 1982 Hard Cover Very Good + Very Good + 
415pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Dj. likewise and enclosed in a mylar protector. "Gramatas autore pazistama starptautiska plaksne ne tikai ka baltu valodu petniece, bet ari ka pirma latviesu zinatniece, kas nodarbojusies ar bernu valodu izpeti. Seviski svarigi butu so darbu izstudet audzinatajiem, skolotajiem un tiem, kas sacer, berniem gramatas. Vardu krajums, vardu biezums, vardkopu un teikumu veidojumi seit uzskatami parada celu, pa ko ies talak sis piecgadigais zens, ja pedas latviesu valodas pasaule ir iemitas vecaku majas." ( V. Lasmane) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1110 Ruke -Dravina, Velta Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas
Stockholm Artilett 1986 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
149pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Norma ir ta, ka dabas paradiba ir izejas punkts un piemineta dziesmas pirma puse. Atbildums cilveku dzive un darbiba - uz analogijas, zinama lidziguma pamata - saskatits cilveku izskata un ricibas veida." ( Autore) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1111 Ruks, Maris Isvesture Patiesa Vaira Vike Freiberga
Riga Antava 2008 Very Good + 
"Ruks ir sarakstijis gramatu - denunciaciju, kura pauz personisku naidu pret bijuso prezidenti. Gramatas stils ir uzspelets un tendenciozs. VVF biografijas fakti ----- tiek izklastiti visai savarstiti. Cienitais dr. philol. visas gramatas garuma nemitigi nodarbojas ar miklainam insinuacijam par VVF krieviskajam un amerikaniskajam simpatijam, cionismu, saiknem ar rozenkreiceriem, masoniem un Dievs zin’ ko vel. Tacu nevienu no sim tezem vins ta ari lidz galam pieradit nespej " I.Ijabs 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1112 Ruks, Maris Gunars Astra
Author's Publication 1998 Paper Cover Very Good + 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata par Gunara Astras dzivi ir par cilveka nelokamibu, godigumu, speju izturet smagakos parbaudijumus un palikt uzticigam saviem principiem. Si gramata ir par mums" ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1113 Ruks, Maris Lielzirneklis K Latvija Valerija Kargina Tikla
Riga Antava 2009 Paper Cover Very Good + 
240pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. " Kas musu sabiedribai tiek slepts par Parex Bankas krizi? Kurs joprojam piesavinas musu naudu un tisi parvers mus paradniekos? Kapec mes maksajam? Kas ir sie cilveki, kas sapinusies Lielzirnekla K tikla un tik noziedzigi kalpo vinam? Patiesie skaitli, pazistami uzvardi, rupigi slepti notikumi. " ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1114 Ruksane, Dace Beatrises Gultas Stasti
Riga Atena 2002 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
279pp. ""Beatrises gultas stastus"... var iedalit pie erotiska zanra literaturas. Galvena varone Beatrise ir sieviete, kura savos centienos pec pilnibas un milestibas megina atrast pati savu celu un dara to neatlaidigi - briziem izmisigi, briziem aizrautigi un pilna kaisles, brizem atmetot visam ar roku."[TVNET] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1115 Ruksane, Dace; Abele, Dina Pedas Udeni (dzeja)
Riga 1999 Paper Cover Very Good + Bruno, Melis (cover) 
83pp. A very good, clean copy. Krajums ir ka duets starp divam dzejniecem, kur viena turpina vai atbild uz otras izteikto. Krajums 3. dalas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1116 Ruksane, Guna Cesu Rajona Pilis Un Muizas Stastos, Nostastos Un Spoku Stastos
Cesis Cesu Rajona Padome 2007 Pictorial Hardcover Almost As New 
181pp. Extensively illustrated. Photographs, drawings. As New. " Autore apkopojusi dazadas zinas - vestures dokumentu liecibas, ekscerptus no publicejumiem avizes un gramatas, klasiskas folkloras tekstus, atminas un personi-gas pieredzes stastus. Materialu atlase ir veikta teicami. Gandriz visas pilis un muizas skatitas plasaka kulturvesturiska ainava - apkartni G.Ruksane ieskicejusi ar citu dabas vai arhitekturas piemineklu aprakstiem, interesantiem vestures faktiem. Gustam ieskatu Raunas baznicas vesture, kadreize-os stridos par Gaujas sakumu, minejumos, kas apsauba romana Mernieku laiki autoribu u.c. Izdevums bagatigi ilustrets ar zimejumu un gleznojumu reprodukcijam (ari Johana Kristofa Broces darbi) un fotografijam." 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1117 Rumnieks, Valdis Migla, Andreijs Kursu Vikingi
Riga Zvaigzne ABC 2003 Paper Cover Very Good + Aigars Truhins 
364pp. "Kursu vikingi ir viens no parsteidzosakajiem beidzamo gadu romaniem, kas jutami parkapis vesturiska romana zanra kanoniskas robezas." (G. Berelis) "Vesturisks romans, saga vai senlatviesu detektivs?" "Noslepumu pilna ir "Kursu vikingu " pasaule - nikni karotaji un slipeti valdnieki, krivu krivi un kaisligas meicas, nezinamu, noslepumainu speju parvalditaji un vienkarsi godaviri- viss viena gada laika..." 853-854 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1118 Runge, Sniedze Kekars
Aka Publishers- International 1985 Paper Cover Very Good + 
135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Krajuma ietilpst dzejoli no Imantas mazas serijas gramatinas "Pusnakts negativi" ka ari no sen izpardotas dzejas lapas "Klauna ada" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1119 Rungis, Aivars Tik Pie Gaujas
Newton Ma. Gramatu Draugs 1989 Hard Cover Very Good + Very Good Sniedze Rungis 
191pp. Dj. has some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Stastu krajuma "Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas" domine cilveks laikmeta parmainas un socialajas kataklizmas, aizstavot savu jutu suverenitati un nacionalo identitati." (Gudrinieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1120 Rungis, Aivars Iet Latviesi Caur Gadu Simteniem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good + Very Good Sniedze Rungis (cover) 
418pp. Very good clean, bright, tight copy. Dj. very good with very slight wear to edges. "Autora ievada vardos izteiktas bazas par "klauvesanu pie zarka vaka" nav bez pamata. Par Runga gramatu gan priecasies tie, kam latvietiba nav tikai etikete, bet ka to autors saka, pati dzive. Gramata izteiktas domas, skiet, nesaglabas latvietibu vairakumam, bet padzilinas to mazakumam." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1121 Rungis, Aivars Numero Uno Un Ziedoss Kartupelu Lauks Miniaturas Par (Latviesu} Rakstniekiem, Dzejniekiem Un Vinu Arodu
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnieciba 1996 Soft Cover Very Good + 
180pp. with footnotes and explanations VG+ clean, bright, tight. Dzejiskas apceres par citiem autoriem un literariem teliem... varetu teikt interesantas filozofiskas parunas par sim temam pasam ar sevi .... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1122 Rungis, Aivars Piezimes Un Uzmetumi Miniaturas (Dzeja)
PiP Printing 1987 Soft Cover Very Good Signed by Author
68pp. Very good copy. Author's portrait miniature by S. Rungis on rear cover. Ar ierakstu: Tonijai un Elmaram mazai atminai no RN87 [datums] Aivars " Latvijas apciemojuma redzetais un piedzivotais sadalits daudzos isos, bet manuprat patiesi izjustos acumirklos.....Talakajas lappuses Aivars Rungis raksta par savu svesuma iepazito zemi, piemin zudusas indianu ciltis" [V. Pelecis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1123 Rungis, Aivars Krievi Kaiminos Miniaturas
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnica First Edition Paper Cover Very Good 
116pp. Limited edition. Illustrated. "skalpeliski griezīga, nevis leti samiernieciska ir pamatnots vina (Runga) miniaturam "Krievi kaiminos" (Zagarins). " Aivars Rungis apdzejo musu kaiminu vestures gaitu ritejuma, un sodienas aktualitasu gaisma rada ta tikumus. Ja tu esi vestures stunda skola, cela vai neliela sabiedriba un visiem skiet viss apnicis, dzirdets, neka jauna... tad palasiet skali rindinas no sis gramatas un jus atgusiet gan latvisko pasapzinu, gan pretestibas speku launa tikojumiem!" ( no Latvija publiceta izdevuma) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1124 Rungis, Aivars Vai, Balini, Talu Jasi
Lincoln Vaidava 1963 Hard Cover Very Good + Very Good 
235pp. A very good, clean, bright copy. Dj. shows some light wear. "Sis romans -- izsekojot kadas latviesu rotas gaitam ienaidnieka mugura otra Pasaules kara beigu posma, centra nostata atsevisko karaviru izjutas. Kaut neviens neveic seviskus varondarbus, kopa tie visi klust klusie varoni - savas tevuzemes karaviri." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1125 Rungis, Aivars 6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka
Latviesu Preses Biedribas Izdevums 1971 Paper Cover Very Good + Raitis Rungis (cover) 
116pp. A very good clean, tight copy. Printed in typewriterscript. " Sis rokas gramatas uzdevums ir instruet laikraksta reportieri. --- Latviesu periodika trimda liecina, ka noluks izstradat sadu gramatu ir gadiem veca ideja. Savukart nepieciesamiba celt celt reportieru arodnisko varesanu un jaunu reportieru instruesanu augusi no dienas diena. -- Si rokas gramata var but noderigs paligs ikvienam laikraksta lasitajam, lai vins izveidotu pats savu kritisku vai izvertetaju pieeju iepreti zinam un veidiem, ka tas reportetas." ( Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1126 Rungis, Aivars Cela Uz Majam Referatu Krajums
Gaujas Apgads 1984 Paper Cover Very Good + Signed by Author
107pp. Dedicatory inscription by the author A very good, clean, bright, tight copy. " Cilvekiem tomer esot nepieciesams dzirdet atskirigus uzskatus, atskirigus viedoklus, lai uz si fona parbauditu un apstiprinatu savu uzskatu pareizumu vai ari ieskatitu savus vajumus, savu isto speku un to attiecigi revidetu. Tapec reizem jaklausas ari nepatikamais, tapec musu ienaidnieki un uzskatu pretinieki dazkart mums vairak palidzot neka draugi" (Autors) Saturs: Ievadam. Kas mes esam? Kadi mes esam? Latviski izglitota sabiedriba. Sakari ar tautu Latvija. Vienas latviesu kulturas koncepts. Kulturalais nacionalisms Latvija Izskanai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1127 Rungis, Aivars Uz Tam Prusu Robezam Stasts
Stockholm Memento 2001 Trade Paperback Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall T. Grasis 
260pp. Spine shows some very light creasing, neat blank price sticker on rear cover, else a solid, tight very clean copy. "Kaprala Kocina telefonistu buvgrupas skarbie pieredzejumi 15.divizijas 50 dienu ilgaja kara gajiena pa Rietumprusiju - Polijas koridoru un Pomeraniju "Darbs "Uz tam prusu robezam" sniedz uzbrukuma un aizstavesanas kaujas, lielakas un mazakas sadursmes, ielenkuma briesmas un gandriz nepartrauktos pargajienus aizraujosa seciba --Aivars Rungis ir spejis patiesa atainojuma, bez uzspeletas varonibas paradit 15. divizijas kaujai nesagatavoto, trucigi apgerbto un daudzkart bez jebkadas apgades palikušo latviešu legionaru izmisuma pilno, tragisko cinu par savam kailajam dzivibam." (A. Zalinskis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1128 Rungis, Aivars; Ridzinieks, Richards; Nollendorfs, Valters 3 Lugas [Salaspils] [Spogulu Sienas] [Variacija Par Antina Temu]
Ann Arbor Celinieks 1980 Soft Cover Good + Sniedze Rungis (cover) Signed by Author
211pp. Good + tight copy with bright interior. Lower rear panel has some discolouration, else a good+ copy. Three plays written by Rungis, Ridzinieks and Nollendorfs. In Latvian. SIGNED by Nollendorfs and Rungis. "Visi [sie] darbi ir musu nesenas vestures analizes, bet nebut nav tikai skatisanas pagatne, jo ietver ari latviesu tautas pastavesanas un musu nakotnes aspektus. "- Runga darbs domats ka lieciba par to musu laika biedru ciesanam, bezceribu un cienas zaudejumu, kuri kluva par necilvecisku politisku sistemu apspiesanas upuriem. Lai gan lugas specifiska notikumu vieta ir Salaspils, ..." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1129 Rungis, Austris Robezas XX Gadsimts: Personibas, Notikumi Latvija
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnieciba 1998 Paper Cover Very Good + 
152 pp. " Mums, latviesiem, varetu palidzet iepazisanas ar respektejamu pasaules klases politisku teoriku domam." (Aivars Rungis) Saturs: Pieci zaudeti kari simt gadu laika; Klusais okeans, Krievija, Karafuto, Kurilu salas, Kokyo; Sers Jezaja Berlins no Rigas -- nacija, nacionalisma koncepts; Robezas -- Jozefs Jofe, Davids Broders, Samjuels Hantingtons; Mazs intermeco par divi nacijam; Derigi padomi -- Arnolda Toinbija Tautiba un kars; Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko -- izaicinajumi tautai un valstsviriem; Baltijas valstis, [Dzordzs] Soross, [Talis] Tisenkopfs un [Karlo] Sforca; Jaunas politiskas nacijas mudžeklis -- pasivas padošanas politika; Naida politika -- Valerijs Cepkalo, Mikelis Valters; Vai Padomju Savieniba spes eksistet moderna pasaule -- latviesu optimalas ricibas iespejas tautas eksistences nodrosinasanai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1130 Rusdi, Salmans (Salman Rusdi) Sataniskas Varsmas (Satanic Verses)
Riga Atena 2009 Pictorial Hardcover New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Mara Abele 
582pp. New. Still sealed in original publisher's shrinkwrap. No anglu valodas tulkojusi Inguna Bekere "Rusdi izverpj milzigu, valigi saistitu apakssizetu kolekciju, kas apvieno mitologiju, folkloru un televizijas niekus iespaidiga magiska realisma meistardarba, kas pieversas postmodernajai imigranta pieredzei" (izdevejs) "Iejusminoss, biezi apdzivots, plapigs, reizem nebednigi jautrs romans." (The Guardian) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1131 Saadi Sirazi Rozudarzs
Riga Liesma 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Banuta Ancane 
246pp. A very good, clean, tight, bright copy. An unusually atractive book for its time. Ulza Berzina tulkojuma, "Apkopojot filologu, teologu un lasitaju diskusijas par Ulda Berzina sakralo tekstu tulkojumiem, nospriezams, ka ikviens pamana: pret sakralo tekstu Uldis Berzins atlaujas attiekties ka dzejnieks, pec butibas - parradot, taja pasa laika, pamatoti ieviesot poetiskas vertibas: jaunvardus u.c. izteiksmes bagatinajumus" (Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1132 Sabris, Alberts (Franks Gordons) Lokanums Un Spits Nekrievu Liktengaitas Musdienu Maskavija
Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Good + Good + Ed. Dzenis (cover) 
171pp. Very good+. dj. with some slight edgewear and age discolouration, otherwise a good, tight copy. Small, neat ownership inscription on fep. "Ka Latvijas cilveks Gordons sava gramata atklaja daudz jauna par dzivi talaika Latvija. Vina talaika vertejumos vel tagad ir verts ieskatities un tos pardomat" (V. Nollendorfs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1133 Sadovska, Kristine All Birds Know This Selected Contemporary Latvian Poetry
Riga Taipals 2001 Pictorial Cover As New 
255pp. Fine, as new. Introduction by prominent Latvian literary critic Guntis Berelis.Poets represented: Amanda Aizpuriete, Vizma Belsevica, Uldis Berzins, Leons Briedis, Peteris Bruveris, Maris Caklais, Astride Ivaska, Jo, Juris Kronbergs, Liana Langa, Maris Pujats, Edvins Raups, Janis Rokpelnis, Maris Salejs, Gunars Salins, Knuts Skujnieks, Karlis Verdins, Mara Zalite, Imants Ziedonis, Peteris Zirnitis. Translations by:Ieva Lesinska, Mara Rozitis, Astride Ivaska, Inguna Jansona, Michael J. Rosen, Gunars Salins, Barry Callaghan. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1134 Sakse, A.; Sudrabkalns, J Par Vacu Fasistisko Briesmonu ZveribamPadomju Latvija
Riga APP Gramatu Apgads 1945 Paper Cover Good 
93pp. Paper yellowed, light vertical crease to f.cover. Covers show some wear. Else a good, sound copy. " gramatas stasta par bruna mera pastradatajam zveribam Latvija laika no 1941.gada lidz 1944.gadam. (J. Pliners) . "Autori loti telaini apraksta jau ta politizetos stastus par Salaspils nometni. Skiet, ka viniem bija iedoti atseviski fakti, kurus vajadzeja attiecigi interpretet, bet, ta ka J. Sudrabkalns un A. Sakse Otra pasaules kara laika atradas evakuacija Padomju Savieniba un jau bija izgajusi padomju ideologijas skolu, tad tas viniem nesagadaja grutibas. Rakstniekus nemulsinaja acim redzamas pretrunas (K. Kangeris) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1135 Sakss, Imants, Compiled By L:atviesu Karaviru Dziesmas
DV KV Un DV ASV 1984 Hard Cover Very Good + Good + 
86pp. Dj shows some wear at extremities, else a very good, clean bright, tight copy. 84 dziesmas ar notim. "Saja krajuma ievietotas dziesmas, atskaitot nedaudzas ir komponista Imanta Saksa harmonizetas --- I Sakss pats karaviru dziesmas apzimejis par devinviru speku ---- 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1136 Salaks, Arturs Latviesu Dievestigas Dziesmas
Labietis 1976 Paper Cover Very Good + 
47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1137 Salcevics, Romvalds Riga Tuvplana Riga in Cose Up Riga Im Detail
Riga Fosal IU 2008 Pictorial Hardcover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
143pp. Fine. Extensively illustrated in colour. Text in Latvian, English and German. A Visual survey of Riga's architectural sculpture over the centuries with some prominence given to its magnificent Art Nouveau public sculpture. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1138 Salins, Gunars Melna Saule
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 First Edition Hard Cover Very Good Ilmars Rumpeters 
86 pp. Dzeja. Very clean and tight. Transparent mylar dj. "Beidzot iznacis subtilakas dzejas cienitaju ilgi gaiditais Salina otrs krajums - itin glita izdevuma, ar interesantu Ilmara Rumpetera vaku.....Visuma si krajuma dzejas veidojums ir apbrinojams un liecina par izcilu talantu." (G. Plavkalns) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1139 Salins, Gunars Miglas Krogs
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1957 First Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Talivaldis Stubis (cover) 
111pp. A very good, clean, bright, tight copy. Autora pirma gramata. "Salinam bija lemts but par vienu no spozakajiem 20. gadsimta latviesu dzejniekiem, ka ari trimdas dzejas reformatoram - Tacu vislielakie brinumi Salina dzeja notiek, kad ta pieskaras dzivibas, naves un atdzimsanas temam vina dzejas pamatmotivam, kas sakuplojis auglu un ziedu metaforas, dabas un sievietes cildinajuma, dazadu laiku un vietu sapludinajuma, visu pasauli dasni ietver nerimtiga dzivibas loka." (K. Verdins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1140 Salna, Eduards Bada Biedi Atminu Stasts
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Good O. Jegens 
199pp. Dj has a chip out of top right corner; dj. clean and presentable, enclosed in mylar otherwise a clean tight copy. "Eduarda Salnas atminu stastu Bada biedi, kas veltits "tiem, kas lasot sastapsies pasi ar sevi, bet par to nepriecasies". Sis stasts ir viena no ipatnejakam Otra pasaules kara beigu "epopejam" musu rakstnieciba: to "stasta" sarusejis skarda karavira katlins." (A. Ivaska) "pedejo pusgadu pirms un dazus menesus pec Vacijas kapitulacijas..... stasta teloto personu domasanu un darbibu veido nemitigas bailes no bada." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1141 Salna, Eduards Ausmas Atblazma
Vesteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Very Good + Very Good + 
223pp. 800 copies. A clean, bright, tight copy. Autors ar veiklu roku uzbur savas bernibas gaisotni - Pirma pasaules kara briesmas, bernu vasaras nodarbibas ka makskeresanu un peldesanos, skolas likstas. Tonis ir klusinats, mazliet rezignets, pilns sirsnibas pret senam vietam, zudusam lietam, aizgajusiem laudim. Salnas valoda ir apbrinojami dabiga un nepiespiesta.---Salnas atminu telojumi ir caurcaurem svaigi un saistigi - vertigs pienesums un patikams parsteigums trimdas rakstnieciba." (A. Ivaska) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1142 Samsons, Vilis (compiled by) Latvijas Suverenitates Ideja Liktengriezos Vacu Okupacijas Laika Dokumenti 1941 - 1945
Riga Zinatne 1990 Paberback Very good + 
198pp. A very good, clean, bright, unmarked copy. "Krajuma apkopoti vacu okupacijas laika iestazu dokumenti un dazadu nacionalu aprindu sastaditi materiali, kuros pausta attieksme pret Latvijas valstiskuma ideju." ( izdevejs) "ievietoti vācu okupācijas laika dokumenti krievu okupācijas darboņa Viļa Samsona sastādījumā. Grāmata gatavota 1989.g. un ir tipisks atmodas laika komūnistu garadarbs: ar vienu kāju Samsons turas ierastās SPRS pozicijās, ar otru - spiests iet laikam līdzi un vairs negānīt brīvas un neatkarīgas Latvijas ideju" (Ritvars) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1143 Sarma, Janis Rotala Bez Noteikumiem
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Very Good + Very Good + V. Kalnins (cover) 
400pp. Neat ownership stamp on tp. and rear free endpaper. Else a very good, clean, bright, tight copy. " Sini romana vins rada tagadnes tautiesu sadzivi trimda --- dzivi un krasaini izzimejis atseviskas personas --- ari lieliski notelojis trimdas sabiedribas kopskatu." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1144 Sarma, Janis Upuris Noveles Un Stasti
Sydney Salas Apgads 1964 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾ 
163pp. Neat presentation inscription on tp, else a very good, clean, bright, tight copy. "Sarma parsteidz lasitaju ar savu darbu plasumu. Vinu neirobezo nedz laikmets, nedz vieta. saja episka tecejuma mainas gan cilveku terps, celtnes, idejas, ierazas un valodas izteiksme.. Lietas saja pasaule nenotiek celonu - seku seciba, jo celoni nav zinami. Tie slepjas tik dzili cilveka butiba, vai tala pagatne, ka mes tos nepazistam" No K. Freimana pecvardiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1145 Sarts, Janis Daumanti
Jauna varda Apgads 1951 Soft Cover Good + E. Keiss [cover] 
214 pp. Good + showing some signs of yellowing, clean tight copy. Kopa ar Z. Maurinas "Uguns Gari " abas gramatas lepojas, ka, "Pirma Kanada iespiesta latviesu gramata."(!!) "Saja gramata ir slavinata sievietes pasaizliedziba, drosme, caklums, kas spej parveidot vinai apkart esosos cilvekus, mudinot tos attistit savas labakas ipasibas un parvaret paaudzem kopto slinkumu, neuznemibu, pavirsibu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1146 Sarts, Janis Meza Miers Vols. 1 & 2 Romans 2 Gramatas
Minneapolis Tilts 1972 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis (cover) 
174pp. + 158pp. Both volumes very good, clean bright, tight. "Latviesi arvien dzirdejusi zemes aicinajumu. Kara laika izkaisiti pa visu pasauli, vini atgriezas atkal dzimtene, lai uz drupam celtu jaunas ekasd, lai staigatu pa tam takam kur gajusi musu tevi un vectevi. --Sarts saja romana rada laudis kas pilsetas muros saklausijusi zemes aicinajumu ---" ( Izdevejs) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1147 Saulietis, Augusts Neaizberama Aka Prozas Izlase
Stockholm Daugava 1956 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
429pp. Attractive dark green covers, maroon labels and gilt lettering on spine. A very good, tall, clean, tight copy." Rakstnieka pasaules skatijuma vienojies latvju dainu etiskums un kristigas morales atzinumi." "Saulietis lasitajam rada, ka par visu augstak stav cilveka gods un godaprats. Tos nekada zina nedrikst nonicinat un aptraipit. Rakstnieks viscietak nosodijis tos, kas lavusies ielaisties kompromisa ar savu sirdsapzinu. Talab vins tiek devets par etisko maksmalistu." (D. Luse) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1148 Savickis Peteris Vilhelms Purvitis Reprodukciju Albums
Riga Liesma 1989 Hard Cover As New As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
Unpaginated (about 110) An attractive fresh looking, as new copy. Initial Text in Latvian then summaries in Latvian, Russian, English and German. Selected works by the notable Latvian impressionist, Vilhelms Purvitis. Text and artwork selection by Peteris Savickis, art photography by Andrejs Tose. xx 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1149 Sefers, E. Filips ( E. Philipp Schaefer) Liktenigas 13 Dienas Ka Sakas Otrais Pasaules Kars
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
304pp. Photographs. A very good clean, bright, tight copy enclosed in a clear mylar dj protector. Tr. by M. Ziverts. "Autors, budams politisks zurnalists, pec daudzgadigiem petijumiem nolemis attelot Otra pasaules kara prieksvakaru in vinam likas piemerota reportazas forma - "no dienas uz dienu" 1939. gada liktenigo augusta dienu notikumi un ka pasaule tos pardzivoja te pasniegti koncentreta veida." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1150 Sekspirs, Viljams ( William Shakespeare ) Shekspira Darbi I Soneti Sapnis Vasaras Nakti Divi Veroniesi
Waverly Latvju Gramata 1971 Hard Cover Very Good 
378pp. Illustrations. Ownership sig. on half title, gilt stamping on cover faded, else a very good, clean, tight unmarked copy. "Augstvertigi Sekspira latviskojumi" ( R. Ekmanis ) Sapnis vasaras nakti -V. Brutanes tulkojuma; Divi veroniesi - E Adamsona tulkojuma; Soneti - R. Egles, F. Adamovica, V Belsevicas, B. Saulisa, S. Kaldupes u.c. tulkojumos 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1151 Senbergs, Modris, Lacplesa Kara Ordena Kavalieri Biografiska Vardnica
Riga Jana Seta 1995 Hard Cover Very Good + Large 4to. 
613pp. Bibliography. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy.A biographical dictionary listing the recipients of the "Lacplesis" Bearslayer military award for actions taking place in the Latvian war of independence. Wherever available the entries state the action for which the award was granted, citing original documents. In Latvian. A large, heavy book requiring additional postage. Please contact seller for best shipping rates. 
Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1152 Seneka [Translated By A. Feldhuns] Tragedijas
Riga Liesma 1989 Hard Cover Very Good + Very Good Sm. Octavo Ilmars Blumbergs 
261pp. An attractive copy with striking full page illustrations by Blumbergs. Some minor edgewear to dj, else a very good, clean, bright, tight copy. Medea ; Faedra; Tiests; Trojietes; Oktavija; Feldhuns, A. Paskaidrojumi; Vardnica; Feldhuns A. Antikas tragedijas epilogs " A Feldhuna tulkojumos verojama izkopta literara gaume un plasas pasaules literaturas zinasanas" [Zinatnes vestnesis]" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1153 Senkevica, Biruta Latviesu Gimenes Godi
Cicero Ilinois Jana Skirmanta Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Benjamins Ancans 
327pp. Dj. worn at extremities with some tiny chips but clean and enclosed in protective mylar wrap, else a very good, clean copy. "Sai izdevuma plasi un izsmelosi aplukotas latviskas izdaribas dazados cilveka muza posmos: BERNU GODIBAS (dzemdibas, krustibas, rotalas, bernu audzinasana utt. TAUTAS IESANAS GODIBAS (precibas, deribas, vedibas, pura vesana utt. SERU GODIBAS (mirsana, beres, velu gods) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1154 Sers, Rolf My Story of Luck Autobiography of an Imigrant Doctor from Latvia An Insight Into Life in the Baltic States
(Antigonish) The Author's Publication 1990 Original Card Very Good 
207pp. A very good, clean, tight copy. "-- his experiences from early childhood through School and University years through the war and post-war years as a refugee in Germany and later in England, up untill his arrival in Canada in 1950 ---- an insight into life in the Baltic States up until the end of World War Two" ( Publisher" 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1155 Seskis J(anis) Latvijas Valsts Izcelsanas Pasaules Kara Notikumu Norise Atminas Un Apcerejumi (1914-1921
Lincoln Pilskalns 1961 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
427pp. Originaly printed in 1938. This edition 500 copies. Clear plastic dj; A very good, clean, tight copy. "Seska kgs uzrakstijis so darbu patriotiska gara un ar tadam drosam zinasanam, kadas ir personai, kas pati nemusi dalibu notikumos un kas pats bijis viens no visaktivakiem atjaunotas Latvijas darinatajiem" (Z. Nulenss) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1156 Shapiro, Daniel How I Got to be So Grand Poems
Dundas Phoenix Books 2010 Trade Paperback Fine 
156pp. New. By turns charming, witty, silly, and whimsical, this is an unusual, smart book of light verse from a wonderful and peculiarly able poet. Shapiro writes the kind of clever nonsense poems that have found their inspiration in his "Glavins Pub" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1157 Shapiro, Daniel Lament
Hamilton Phoenix Books 2013 Soft Cover New 
104pp. NEW. " " Timor mortis conturbat me" an age-old lament. But do we fear death itself? Or is it rather the fear of death that we find so disturbing? A striking and mature work of art - entertaining, allusive and profound - from a writer whose poetry Northrop Frye called "lively, witty, sharply pointed." ( Publisher) 
Price: 17.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1158 Silabriedis, J Arklans, B. Politiskie Begli Bez Maskas
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Paper Cover Very Good 
206pp. Photographs. Neat repair to base of spine, else a very good, clean, unmarked copy, "Trimdas zinatnieki, vesturnieki Lilita Zalkalne un Andrievs Ezergailis uzskata, ka sai VDK kontroletajai kontrpropagandas kampanai bija ieverojami panakumi un tas izraisitas sekas aktualas lidz pat musdienam. Pamflets Kas ir Daugavas Vanagi? (1962), gramata "Politiskie begli bez maskas" (1963), Kapec vini bega (1965) u.c.izdevumi ar puspatiesibam, sagrozijumiem un klajiem meliem atteloja trimdas vadosos darbiniekus ka noziedzniekus, savukart ierindas trimdiniekus ka dezinformacijas upurus." (E. Eglaja-Kristsone) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1159 Silde, Adolfs Ardievas Rigai Tikai Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ilmars Rumpeters (cover) 
350pp. Very good,clean, tight copy.dj. very good. Episodiska atminu virkne ieskaitot Perkronkrustiesu nedienas ... 15 maijs... padomju tanki Riga .... Starp minu laukumiem piefronte... Tiksanas ar veco laiku valstviriem ... un vel. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1160 Silde, Adolfs Ardievas Rigai Tikai Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
351pp. Very good, clean, tight copy, dj. very good with some very light wear to extremities. " Ardievas Rigai met interesantus gaismas kulisus viena otra mazak aplukota un analizeta situacija neatkarigas valsts un okupacijas rezimu gados. Biezi ir iespaids, ka musu politiku stipra puse nav bijusi demokratiska saprasanas ar citu uzskatu parstavjiem." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1161 Silde, Adolfs Pirma Republika
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
379pp. Detailed footnotes, index and table of contents. "Nav atstatas neieverotas ari zimigas episodes, kam sakars ar Latvijas neatkaribas vesturi un tas prieksvesturi." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1162 Silde, Adolfs Vazu Raveji Latviesu Tautas Cina Pret Padomju Okupacijas Varu Un Komunismu
Copenhagen Imanta 1960 Hard Cover Very Good Very Good 
210pp. Very good, clean, tight copywith a very good photo facsimili dj. enclosed in a mylar cover. Illustrated, 32 photographs, drawings. "Tie ir tragisku deku stasti, kas atrodami sas gramatas lappuses, tie ir biezi vien visai konspektivi, nereti vienkarsos vardos pastastiti notikumi, kas norisinajusies Latvija pec otrreizejas komunistiskas okupacijas 1945. gada." 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1163 Silde, Adolfs Sarkanais Krusts Latviesu Tautas Liktencelos
Gauja 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket Sm. Octavo 
"Sarkana Krusta ideja un centieni latviesu tautai jau pirms tam (1918) bija pazistami --- kops 157pp. Photographs Bibliography. Index (aiz)pagajusa gadsimta beigam saistas dazadas latviesu rosmes un pasdarbiba --- tas turpinajies izpausties ari tani laika, kad svesas varas ar okupacijas un terrora metodem versusas pret latviesu tautu -- atseviskos Sarkana Krusta darba posmos sastopamies ar latviesu tauta pazistamiem kulturas darbiniekiem." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1164 Silde, Adolfs Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Ilmars Rumpeters (cover) 
379pp. A very good, cleanb, tight, bright, al;most as new copy. " --autors saka, ka vina "noluks nav bijis sini biografiju kopuma kadu slavinat", tad tomer ar savu deviniem latviesu valstsviriem - Janim Cakstem, Zigfridam Meierovicam, Voldemaram Zamuelam, Arvedam Bergam, Mikelim Valteram, Margeram Skujeniekam, Gustavam Zemgalam, Paulam Kalninam un Jazepam Rancanam - veltito darbu vins lasitaju acu prieksa vij patiesas cienas un godbijibas vainagus tiem, kas cela Latviju.--Japriecajas par autora plasi versto loku, taja tverot dazadu politisko novirzienu cilvekus no demokratijas laba lidz tas kreisajam sparnam." (J. Gulbitis) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1165 Silde, Adolfs Pasaules Revolucijas Varda
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
425 pp., [14] leaves of plates : ill., maps, facsims.notes, bibliographic references. Very good, clean, tight copy. "Sini gramata.... meginats dot kopeju parskatu par visu padomju terroru Latvija..." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1166 Silde, Adolfs Resistance Movement in Latvia
Stockholm Latvian National Foundation 1972 Original Card Very Good 
56pp. Index, maps. A very good, clean, tight copy. "...This resistance can be treated under three aspects: (1) armed resistance, (2) passive resistance and (3) spiritual resistance. In the present study and collection of testimonies we shall speak of all three." (author) Several historical letters are partially reprinted, in English, in the book: A letter written by 17 Latvian communists in 1972 and distributed to communists in other European countries - discusses the promise by the communists that the local nationality would be respected (ethnic Latvians would have top jobs and Latvian language would be prominant) and the breaking of that promise with many details. A petition by 45 Estonians, Latvians, and Lithuanians to the Soviet and German governments requesting, on the 40th anniversary of the Soviet-Nazi pact, that the pact should be published and renounced and the Baltic states should regain independence. At the end is a short piece called "Latvia Before the Helsinki Agreement" by Gunars Rode. Rode discusses methods used by the KGB to break up dissident groups and the actions of some Latvians who protested the Soviet invasion of Czechoslovakia. [Rode] is a Latvian who resisted Soviet authorities and did time in labor camp and prison before the KGB allowed him to move to Sweden. (John Christmas) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1167 Silde, Adolfs Bez Tiesibam Un Brivibas
Copenhagen Imanta 1965 Faux Leather Very Good + 
436pp. Very good, clean copy. Attractive faux leather binding.. "... gandriz trisdesmit nodalu par Padomju Latvijas politiku, saimniecibu un kulturas dzivi no 1944. lidz 1965. gadam, teksta vairak neka 1000 avotu citatu. Profesionala sovjetologa darbs un plasakais, kas lidz sim [1965] veikts par padomju varas izpausmem Latvija. Gramatas kodolu veido nodalas par politisko iekartu un nacionalo pretestibu." 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1168 Silgailis, Arturs Latviesu Legions. Dibinasana, Formesana Un Kauju Gaitas Otra Pasaules Kara.
Copenhagen Imanta 1962 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
399 [1] pp. illustrated, numerous photographs and maps with all 5 loose folded maps. List of subscribers.. a very good, clean, tight, unmarked copy. Ar 296 atteliem un 30 schemam. " Par legionu ir vismaz divas patiesibas: ta, kuru vaciesi ietina semantiska neskaidriba, un ta, kuru latviesi apvija ar sentimentu un mitiem. Lai pietuvotos tai, mums vispirms butu jaatzist, ka problema ka tada ir, un jaizprot, vai risinajums ir meklejams musos, jusos, vinos vai visos?" ( A Ezergailis) xxx 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1169 Silina, Elza Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz
East Lansing Gauja 1977 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E. Silina skaidroja ka laba velejumu, cienas izpausmi un aizsardzibu pret launajiem gariem. E. Silina ir ari viena no pirmajam autorem, kas konkretizeja atseviskus sakralas dejas elementus ka pazistamus tradicionalas dejas solus" (E.Kula Braze) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1170 Silins, Edgars Imants Lielo Patiesibu Meklejumi Esejas
Riga Jumava 1999 Hard Cover Very Good + Very Good 
509pp. detailed indexes of names and topics, extensive bibliography; summary in English. "A collection of philosophical essays on the history of paradigms and ideas." " Illustrated with photographs, artwork, diagrams." Esejas par ideju un paradigmu vesturi no senkiniesu Dao filozofijas un dzenbudisma lidz musdienu kvantu fizikai, sinergetikai, haosa teorijai un fraktalu geometrijai. Paradigmu sasaikne un izomorfisms laikmetu kulturslanos Austrumos un Rietumos. Ideju un paradigmu tikls laika horizontales un vertikales "Lielo patiesibu meklejumi" ir unikals darbs vismaz latviesu kulturas konteksta noteikti.." [G. Berelis] 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1171 Silins, Janis Teli Un Ideali Dzives Zina Un Dzives Izjuta Latviesu Makslinieklu Veidolos
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1964 Soft Cover Good + 
66pp. Illustrated. Good, clean copy. Two page summary in English. otherwise in Latvian. ( An appreciation of Latvian art) "The question is whether there are any typical Latvian qualities within the framework of general historical conditions and successive generations." An illustrated study. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1172 Silins, Janis Latvijas Maksla 1800 -1914 Vol.I
Stockholm Daugava 1979 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
287pp. Extensively illustrated, some colour plates. 14 page English summary. A very good, clean, bright tight copy. Previous nowner's sig on half title. Includes list of subscribers booklet. "Autora uzdevums ir apstaklu robezas sniegt vispareju makslas un makslas dzives attistibas ainu Latvija, verojot stilisko centienu un paaudzu mainas celtniecibas un telotaju makslu jomas" (Autors) Heavy book Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1173 Silins, Janis Latvijas Maksla 1800-1914 Vol. II
Stockholm Daugava 1980 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
(289)-439 ( cont.from vol1) Extensively illustrated with some colur plates. 16 p. summary in English. Extensive indexes to both volumes. A very good, clean, bright, tight copy. Previous owners signiature on title page. "Naca toposa latviesu makslinieku paaudze ar jaunam idejam un nodomu darboties dzimtaja zeme, no kuras spejigakie makslinieki bija devusies meklet eksistences iespejas Peterburga, Diseldorfa, Berline, Drezdene, Florence, uc." (Autors) Heavy book Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1174 Silins, Leonids Latviesi Stuthofas Koncentracijas Nometne 1942 - 1945
Riga Fonds Latvijas Vesture 2003 Trade Paperback As New 
358pp. Photographs. As New. "-- autors pieversies dokumentu izpetei par latviesiem Stuthofas naves nometne, ko bija ierikojusi hitleriesi" --- " gramata jau ir piemineklis, dokumentals piemineklis gan LCP vaditajam, gan kureliesiem, gan latviesu nacionalas pretestibas kustibai Otra pasaules kara laika vispar. Un ta ir gramatas lielaka vertiba." ( Janis Stradins) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1175 Silis, Teodors Par Brivo Latviju Domajot Personigas Pardomas - Atminas - Atzinas
Palo Alto Arturs Purins 1980 Paper Cover Very Good 
176pp. With a presentation inscription by the author on the t.p. A very good copy. "Tiek ieteikts veidot kopibas apzinu un latvietibas saites ar musu valsts iznicinatajiem un tautas bendem - komunistu partijas biedriem un cekistiem --- Verojot kreiso aktivitates ir pedejais laiks ari laba sparna nacionalpolitiskiem darbiniekiem organizeties un atkal pacelt nacionalas cinas zobenu pret visiem svesu ideju un varu kalpiem un cinities par skaidru merki - brivu, neatkarigu un nacionalu Latvijas valsti. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1176 Siljakovs, K(arlis) Mana Atbilde. Kada Laikmeta Memuari Pirma Dala.
Gauja 1982 Original Card Very Good 
299pp. A very good, clean, bright copy. It should be noted, that the "perfect binding" where pages are glued rather than sewn together is here somewhat brittle. All pages are glued together but after several readings this particular edition is known to come appart. "Budams tuvu vacu drosibas policijai, vins zinaja vacu planus par Latviju un redzeja vinu aroganci, zinaja par visiem tiem lieliem asins pludiem, kurus teutoni bija musu zeme izrikojusi - vins nebija vientiesis un nebija naivs, bet visus tos kas mekleja atbildes citos virzienos, vai nu uz Rietumiem vai Maskavu, vins uzskatija ka Latvijai kaitigus." (A. Ezergailis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1177 Siljakovs, K(arlis) Mana Atbilde Kada Laikmeta Memuari Otra Dala
Gauja 1985 Paper Cover Very Good + 
360pp. A very good, clean tight copy. "Budams tuvu vacu drosibas policijai, vins zinaja vacu planus par Latviju un redzeja vinu aroganci, zinaja par visiem tiem lieliem asins pludiem, kurus teutoni bija musu zeme izrikojusi - vins nebija vientiesis un nebija naivs, bet visus tos kas mekleja atbildes citos virzienos, vai nu uz Rietumiem vai Maskavu, vins uzskatija ka Latvijai kaitigus." (A. Ezergailis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1178 Sils, Herberts Telotaja Maksla Un Vards
Sydney Salas Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Herberts Sils 
216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot visada veida diletantismu, izliksanos, un pats vislabpratak lietaja satiras aso durkli." (Talivaldis Kikauka) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1179 Simsone, Annija Atminas, Atminas Makslinieces Muza Stasts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1961 Hard Cover Very Good + Good + 
255pp. Dj shows some wear at extremities but enclosed in attractive clear mylar protector, neat presentation inscription on half title, else a very good, clean , tight copy. Annija Simsone (1890-1967) (Emilijas Benjaminas masa) "bija viena no izcilakajam sava laika latviesu aktrisem.--1912. gada devas uz Berlini macities aktiera meistaribu, tacu driz pec macibu uzsaksanas tika angazeta Nujorkas Irning Place (vacu) teatri.-- I Pasaules kara un revolucijas gadus pavadijusi Krievija, pie pirmas izdevibas atgriezusies Latvija. Velak kopa ar viru devusies uz Vaciju, tad Austriju, kur A. Simsone driz vien kluvusi populara aktrise. 20. un 30. gados regulari viesojusies vadosas lomas Latvijas Nacionalaja teatri. Pec II Pasaules kara emigrejusi uz Franciju, velak devusies uz Vini, tad Kanadu." (Zudusi Latvija)--- 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1180 Sinats, Eduards Dzimtenes Atblazma Dzejoli 1957 1963
Waverly Latvju Gramata 1963 Hard Cover Very Good + 
95pp. A very good, clean, tight copy. "-- literats, publicists, tulkotajs. Budams karaskolas kadets, piedalijies Latvijas Brivibas cinas. "Dzimtenes atblazma" jutama trimdas dzives izraisita smeldze. Savdabigaka ir Sinata miniaturdzeja, tai raksturigi isi, aprauti domu iezimejumi."(NN) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1181 Sinclair, Gerri; Wolfe, Morris Selected By The Spice Box An Anthology of Jewish Canadian Writing
Toronto Lester Orpen & Denys 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
310pp Dj. price clipped, else a ery good, clean, tight copy "Now, for the first time, the best that has been written about Jewish Canadian life - fiction non fiction and poetry - is brought together in this superb anthology. The Spice Box is a unique cellebration - an engaging, panoramic view of Jewish Canadian Life, past and present.." Publisher) Leornard Cohen, A. M. Klein, Irving Layton, Eli Mandel, Mordecai Richler et. al. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1182 Sinkis, Arnolds Kurzemes Cietoksnis
Riga Junda 1998 First Edition Hard Cover Very Good + Juris Soikans 
398pp. Maps. Battle illustrations by Soikans. A very good, clean, bright, tight copy. "Plasak zinams ar savu atminas balstito gramatu Kurzemes cietoksnis, kura telotas 19.divizijas cinas Latvija no 1944. gada vasaras lidz kara beigam. " So satriecoso, patieso aculiecinieku vestijumu Arnolds Sinkis veidojis trimda ar sev raksturigo kadreizeja Iecavas kalpu puisa, Latvijas armijas virsserzanta, otra pasaules kara veterana un latviesu trimdinieka neatlaidibu." (G. Birkmanis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1183 Sirmanis, Janis Dadzu Juris Stasts Jaunatnei
Nujorkas Ev.lut . Draudzes Skolu Padome 1985 Later Edition Paper Cover Very Good Ansis Berzins 
99pp. Illustrated. Lower fr. cnr. slightly bumped, else a very good, clean, bright copy. Piektais izdevums. "Sirmanis, kuram ari pieder pedeja laika ari pats labakais darbs - stasts "Dadzu Juris" (A. Plaudis 1943) Latvija vispopularaka bija gramata "Dadzu Juris" (1941; metiens 21 000)." " Kad Juri atsutija uz sejieni, tas bija nonicis, noskrandojis un bezgala izsalcis - mums bija diezgan lielas grutibas ar disciplinu - Tagad Juris ir apbrinojami parverties, vins grib klut lidotajs - starp maniem puisiem, Juris pasreiz labakais" (Autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1184 Sirmanis, Janis Pazinas Pastasti Un Pasakas
Jana Zitara Gramatnica 1991 Hard Cover Very Good + No Jacket 
192pp. Almost as new. Isstastu savirknojums no vairakiem autora atminu un zanru paveidiem: Vecie vilzeniesi; Atminu piestatnites; Vilzeniesu smaidini, Pasaku meza pazinas; Pats un citi. Glosarijs : Retak dzirdeti vardi ; Jana Aistara, Nikolaja Kalnina un Jana Klidzeja vertejumi; Bibliografija - J. Sirmana gramatu saraksts. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1185 Sirmanis, Janis Gaujas Viri Senu Dienu Draugu Un Garamgajeju Skicejumi
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1957 Hard Cover Very Good Very Good Sm. Octavo 
92pp. Dj shows some light wear with a neatly repaired closed tear on back cover, else a very good, clean, tight copy. "14 atminu"skicejumi" sakot ar 44g. pavasari un nobeidzot ar 44g.rudeni. "J. Sirmana gramata Gaujas viri ir nodala Ligotaji, kur aprakstits, ka braslaviesi un vilzeniesi viens otru apdziedajusi un cietaja, gludaja Blanku nora Janos sagaidijusi saules lektu....Ligotajos cels uz ligosanas vietu ....aprakstits ar labu likumu - vispirms uz Bulliem, tad uz Kvartniekiem, Verdiniem, kur ligotajus sagaida uguns cuska." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1186 Sirmanis, Janis Alberta Cilpas Piedzivojumi
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good No Jacket 
Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1187 Sirmanis, Janis Vilki
Stockholm Atvase 1980 Hard Cover Very Good + No Jacket Vitalijs Sarkans 
147pp.(+11) A very good, clean, tight, bright copy.This edition includes illustrations by E. Abele from the original 1938 edition in the unpaginated section after p. 147. 4 piektas klases zenu deku stasts " Vilki npavisam bus cetri, visi jauni, izveicigi un drosi. No medniekiem un sautenem nebistas, jo---- tie nav tie vilki, kas dzivo Kurzemes lielajos mezos un baida ganus, jerus un kucenus. Ne, ar istiem vilkiem soreiz satiksanas neiznaks---" 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1188 Sirmanis, Janis Kriksis Kriksa Piedzivojumu Virknes I Gramata
Ziemelblazma 1954 Hard Cover Very Good Ernests Abele 
93pp. Some light wear to extremities, a very good, clean, bright, tight, unmarked copy.. "Latviesu jaunatnes priekam trimda visvairak rakstijis Janis Sirmanis." "Kriksis ir gudrs un neparasts suns. Vins ir gatavs draudzeties ar visiem - gan lauku setas, gan meza iemitniekiem. Par vina labako draugu klust zak,s Kukums. Tacu izradas, ka visu starpa nekad nevar valdit saticiba un miers. Kriksim ir krietni vien janopusas, lai pieraditu, ka vins ir labs majas sargs un uzticams draugs, kas spe- cinties pret viltu un launumu." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1189 Sirmanis, Janis Roze Un Dadzisi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + No Jacket Ilmars Rumpeters 
108pp. A very good, clean, tight copy. "Sirmana kungs --- kapec tad Jus rakstijat par pelem, suniem, zakiem, kakiem, vilkiem laciem, rukiem un puikam, bet neka par meitenem? --- un lai pieraditu, ka neesmu sieviesu ienaidnieks, nakamaja gramata bus sastopama meitene." ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1190 Sirmanis, Janis Daugaviesi Stasti, Pasakas Un Drusku Par Sevi
Siracuse Autora Izdevums 1989 Paper Cover Very Good + 
253pp. Illustrated Neat bookplate on inner cover. SIGNED by author on tp. A very good, clean, bright, tight copy Stastini un galvenokart atminu vinetes un iespaidi .... ari par vairakiem trimdas autoriem un kulturas darbiniekiem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1191 Sirmanis, Janis Alberta Cilpas Piedzivojumi
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + 
186pp. Some light edgewear to dj, neat ownership stamp on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1192 Sirmanis, Janis Kriksis Mezmaja
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1954 Hard Cover Very Good + Ernests Abele 
139pp A very clean, tight unmarked copywith some light wear to the extremities. "Saja gramata tu varesi izlasit par Kriksa dzivi pie mezsarga Mezmaja, par vina jaunajiem draugiem, par veiksmem un neveiksmem, ka ari par veca drauga Kukuma gaitam Strautnieku sila. Notikumi seko cits citam, gadas ari parpratumi, tacu tie nespej sabojat pasu galveno - istu draudzibu un atkalredzesanas prieku." (Zvaigzne) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1193 Skailis, Andrejs Toreiz Blusas Leca Augstak Pirmskara Puikas Un Palaidnibas
Riga A.Mellupes SIA BO Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good + Romans Vitkovskis 
197pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Sada tonkarta rakstita memuaru literatura Latvija ir liels retums. - Skaila humors ir labsirdigs, gribetos teikt - miligs. Vins izprot un smejas lidzjutigi, iecietigi. Tiesi te, skiet meklejams magnets, kas lasitajus pie Skaila prozas velk un saista. Gudrs, aspratigs skatijums uz pasauli ir joprojam liels deficits." ( Z. Skujins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1194 Skaistlauks, Valdemars Ta Pagaja Dzive Dzejas
Brisbane Sauleskrasts 1964 Hard Cover Very Good + Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
96pp. Neat ownership stamp on tp. Dj shows some sunning and general wear, else a very good, clean, tight copy. Sauleskalns publications listed after index. Autors bija generalis Latvijas brivvalsts armija. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1195 Skalbe, Karlis Pussy's Water Mill A Fairy Tale
[ Stockholm ] M. Goppers Zelta Abele The Golden Apple-Tree Third Edition Paper Cover Near Fine 24mo - over 5" - 5¾" tall Voldemars Krastins 
69pp. Near fine. An attractive copy. Translated by W. K. Mathews with additional notes and an essay afterpiece "Karlis Skalbe and his Fairy Tales" also by Mathews. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1196 Skalbe, Karlis Raksti 6 Vols
Stockholm Daugava 1952 Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
6 Volumes. All in very good, clean, tight condition, without jackets, except V 6. which has dj. Karla Skalbes rakstus (1-5. sejumam) savakusi un redigejusi Lizete Skalbe) Vol I (1952) 445lp Pasakas. Bernibas atminu telojumi. Meza un lauka Vol 2 (1952) 497lp Stasti un telojumi. Raksti par latviesu literaturu, makslu un kulturu. Vol 3 (1952) 423lp Sarkanas lapas 1914-1920 Vol 4 (1953) 501lp Raksti par cittautu literaturu. Celojumu piezimes. Vol 5 (1953) 550lp Dzeja Vol 6 (1955) 435lp. Apceres par Skalbi. Skalbes vestules un runas. "So sejumu redigejis Andrejs Johansons" " Skalbes latvikumu pasaka, latviskas dzimtenes un latvisu dzives legenda dzimst, veidojas, izaug vina radosas valodas fantazija, un te vins neparespejams burvis, te vins genijs, kam lidzigu gruti sagaidit. " ( J. Rudzitis) Extra postage necessary; weight exceeds 3kg. Please inquire about best rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1197 Skalbe, Karlis Pasakas Marchen
Riga Jana Rozes Gramatnica 1997 Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall S. Vidbergs; N. Strunke; U. Skulme 
130pp. Illustrated, A clean, bright, tight, almost as new copy. Quite attractive. Special paper, Tipped in illustrations by several of Latvia's most noted artists - monochromatic, b&w drawings Translated and selected by Heide Lidija Smite (Schmitd) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1198 Skapars, Janis Latvijas Tautas fronte : 1988-1991 : veltijums Tresajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibinasanas Desmitgadei
Riga Jana Seta 1998 Pictorial Cover Almost As New 
399pp. Photographs. Almost as new. " Gramatas pirmaja dala galvenokart atspogulota Tautas frontes cina par neatkaribu, bet otraja dala - LTF kopigi ar tas frakciju Augstakaja Padome cinas par varu. Otra dala nosledzas ar janvara barikadem un augusta pucu. Tresa dala atspogulo visu atmodas procesu un atsevikas norises skersgriezuma." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1199 Skerijs, Ricards, Richard Scarry Ko Laudis Augu Dienu Dara (What People Do All Day )
Riga Zvaigzne ABC 2013 Hard Cover New 4to - over 9¾" - 12" tall Richard Scarry 
Laika, kad tavam mazajam pratniekam ir sacies ists "kapecisa" vecums, atbildes palidzes rast un pratu nodarbinat si lieliska bernu gramata. Gramata ilustreti stasti pirmsskolas vecuma berniem par to, ar ko laudis augu dienu nodarbojas. Lasot so lielo gramatu, berni iepazis dazadas profesijas - ugunsdzesejus, celtniekus, pastniekus, arstus u.c., uzzinas ka norit darbi pilsetas, laukos. Berns uzzinas, ka dzirnavas top maize, kads ir celojums ar kugi, brauciens ar vilcienu, ka notiek jauna cela, majas buvnieciba, ka ari kam parstrada kokus, seklas, kada ir vizite pie arsta. (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1200 Skipsna, Ilze Videja Isteniba Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Voldemars Avens (cover) 
185pp. Very clean, bright, tight copy. "Skipsnas dailradei raksturigs meginajums uztvert un atspogulot istenibu tada veida, ka ta tiek pardzivota individa apzina caur subjektivo, nevis objektivas pasaules prizmu. Isprozas kraj. "Videja isteniba" par galv. klust nesaredzamas, starp arpasauli un izteles valstibu eksistejosas istenibas meklejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11   12  13 14 15 16  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2015. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie